Transport bij willig decreet

Deze bijzondere vorm van gerechtelijke overdracht kende men in de provincie Utrecht. In koopakten werd een vrijwaringsclausule opgenomen. Dit hield onder meer in dat de verkoper de koper vrijwaarde van aanspraken van derden op het verkochte. Desondanks kwam het voor dat de koper vermoedens koesterde dat de zaak niet in orde was. De verkoper was bijvoorbeeld niet de eigenaar of er drukten op het goed een verzwegen hypotheek of andere lasten. Dan konden kopen en verkoper overeenkomen het goed over te dragen bij willig decreet. In dat geval werd de verkoop bekend gemaakt door de stadsdeurwaarder (drie maal afroepen). Bezwaren tegen de verkoop moesten binnen zes weken na de laatste publicatie worden ingediend. Daarna verkreeg de koper de eigendom van het onroerend goed. In deze akte is altijd de tekst van de publicatie en in veel gevallen ook van de koopakte opgenomen. De akte bevat in ieder geval dezelfde gegevens als een transportakte. Zie ook het transport bij decreet. Noot: akten van gewone verkopingen werden door de notaris opgemaakt, waarna de overdracht in het transportregister werd genoteerd.

-

In het oud-rechtelijk archief in de provincie Utrecht.


Naar het thema