Transport bij decreet

Deze bijzondere vorm van gerechtelijke overdracht kende men in de provincie Utrecht. Dit gebeurde bijvoorbeeld waneer iemand de rente van een hypotheek niet meer kon betalen en de schuldeisers zich tot het gerecht wenden. Deze executoriale verkopingen waren openbaar en vinden plaats ten onverstaan van het gerecht. De verkopingen werden driemaal afgeroepen om de belanghebbenden zes weken de kans te geven om te reageren. Daarna ging met over tot openbare verkoop van het betreffende onroerende goed. Na betaling van de koopsom werd de koper meteen eigenaar. De tekst van de publicatie is in de akte opgenomen. De akte bevat dezelfde gegevens als een transportakte. Daarnaast worden de naam van degene op ziens verzoek de executie plaatsvindt, de reden hiervan en de koopprijs opgenomen. Zie ook het transport bij wilig decreet. Noot: akten van gewone verkopingen werden door de notaris opgemaakt, waarna de overdracht in het transportregister werd genoteerd.

-

In het oud-rechtelijk archief in de provincie Utrecht.


Naar het thema