Resolutie inzake vernieuwing van de dispensatie
van de huwelijksgeboden 1722
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 536-537, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Resolutie, ordre op de dispensatie der Huuwelijks Gebooden, den 27 January 1722.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan, dat de Regenten van dese Vergadering op den 26 November 1678 en 19 July 1702, op het subject van de dispensatien van Huuwelijks Proclamatien genoomen, sullen worden gerenouvelleert, soo als deselve worden gerenouvelleert by deesen: en sullen derhalven den President en Raaden van den Hove ten opsigte van de Edelen en Suppoosten van den selven Hove, mitsgaders de Opgezeetenen ten platten Lande, en Burgermeesteren en Regeerders van de respective Steeden ten opsigte van de Ingezeetenen van de Steeden, zyn gequalificeert, om, wanneer haar Edele Groot Mog. niet vergadert zyn, uit reedenen daar toe dienende, te moogen dispenseeren van den interval van tyd, tot het gaan van soodanige proclamatien geprescribeert, mits alvoorens een proclamatie sal moeten zyn gegaan: Gelijk ook Burgemeesteren en Regeerders van de respective Steeden sullen zyn geauthoriseert, om, soo wel ten tyde als haar Edele Groot Mog. vergadert zyn als by der selver absentie, aan de Zeevarende Luiden en aan die geene, die door swaare siekte overvallen zyn, om reedenen daar toe dienende, te verleenen dispensatie van de interval van de tyd andersints vereischt, dog van gelijken mits dat alvoorens ten minsten een proclamatie sal moeten zyn gedaan.
Welverstaande dat de dispensatien, die deesen aangaande by de Heeren Gecommitteerde Raden of Burgemeesteren en Regeerders der respective  Steeden souden moogen zyn gedaan, en niet mogten overeenkoomen met den teneur van de gemelde Resolutie, van effect, kragt en waarde sullen blyven.
En sal hiet van by Missive aan den Hove en aan Burgemeesteren en Regeerders van de respective Steeden kennisse worden gegeeven.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net