Resolutie betreffende dispensatie van de huwelijksproclamaties 1678 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 508, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Resolutie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, houdende dat het Hoff, ende de Regeerders van de Steden, bevoeght zijn, in seecker gheval van de Huwelijckse proclamatien te dispenseren.
In date den ses en twintighsten November 1678.

Zijnde ter Vergaderinge voorgedragen, dat soo nu soo dan by eenige Persoonen, die van meyninge waren haer met den anderen in den Huwelijcken staet te begeven, in absentie van haer Edele Groot Mog. versocht wierden dispensatie van den Huwelijckse Proclamatien of Geboden, uyt oorsaecke van sieckte, vertreck naer het Leger, of naer afgelegen Gewesten, en anders, ende dat die versoecken somwylen waren geaddresseert en geaccordeert, aen ende by de Heeren haer Edele Groot Mo. Gecommitteerde Raden, of de Heeren Burgemeesteren en Regeerders van de respective Steden; ende dat in tyden en wylen eenigh dispuyt soude mogen rysen, of de ghemelte Heeren Gecommitteerde Raden, midtsgaders Burgemeesteren ende Regeerders der voorsz Steden, daer toe wel souden zijn ghequalificeert; Is naer voorgaende deliberatie, goetgevonden ende verstaen, dat de Præsident ende Raden van de Hove, ten opsichte van de Edelen ende Suppoosten van den selven Hove, midtsgaders de Opgezetenen ten platten Lande, ende de gemelte Heeren Burgemeesteren ende Regeerders van de respective Steden, ten opsichte van de Inghezetenen van de selve Steden, sullen zijn geauthoriseert ende gequalificieert, gelijck sy geauthoriseert ende gequalificeert werden by desen, om in absentie van haer Edele Groot Mog., uyt redenen daer toe dienende, te mogen dispenseren van den interval van tijdt, tot het gaen van de voorsz  Huwelijcks Proclamatien, by de Politijcque Ordonnantie gepræscribeert, midts dat alvooren ten minsten een Proclamatie sal moeten werden ghedaen; ende dat de dispensatien, die desen-aengaende by de ghemelte Heeren Gecommitteerden Raden, of Burgemeesteren ende Regeerders van de respective Steden souden mogen zijn gedaen, van effect, kracht en waerde sullen zijn en blijven.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net