Resolutie inzake naleving van het Echtreglement van in garnizoen zijnde Zwitsers 1752 (Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Johannes Allart, 'Groot Placat boek, Inhoudende de placcaten ende Ordonnantien Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 8 (Amsterdam, 1795), blz. 540-541, bibliotheeksignatuur H 21 E-1.

 

 

 

Resolutie van de Staaten Generaal, houdende verklaaring, dat de Switsers, onder het ressort van de Generaliteit in Guarnisoen zynde, zig naar het Echt-reglement gedragen moeten. Den 16 Juny 1752.

Is gehoort het Rapport van de Heeren van Lynden tot Ressen, en andere haar Hoogh Mogende Gedeputeerden tot de zaacken van de Placaaten en Reglementen, hebbende, ingevolge en tot voldoeninge van derselver Resolutie Commissoriaal van den veertienden Maart laatsleeden, met en neevens eenige Heeren Gecommitteerden uyt den Raad van Staate, geŽxamineert een Missive van den Lieutenant Collonel Meyer, Commandant van het Battaillon Switsers van den Generaal Major Sturler, althans in Guarnisoen te Sluys in Vlaanderen, geschreeven aldaar den neegenden daar te vooren, houdende, ingevolge en ter voldoeninge van haar Hoogh Mogende Resolutie van den neegen en twintighsten February deeses jaars, derselver Beright op een Missive van den Magistraat van deselve Steede, zigh daar by beklaagende, dat gemelde Commandant, in weerwil van haar gedaane representatien, en strydigh tegens het Eght-reglement van den jaare zestien honderd zes en vyftig, zigh niet ontsien had door den Predikant van voorschreeve Bataillon, zonder voorafgaande gewoonlycke drie Huwelycks-Proclamatien in haare Kerck, zeeckere jonge Doghter te laaten trouwen met een Vivandier van de Switsers.
En hebbende daar neevens geŽxamineert het Advis van den Fiscaal van de Generaliteyt by den Raad van Staate op het voorschreeve geval ingenoomen, en in de Conferentie geexhibeert.
Waar op gedelibereerd, en geconfidereerd zynde, niet alleen dat het Eght-Reglement is een algemeene Wet voor het ressort van de Generaliteyt, waar na ook de Switsers, aldaar in Guarnisoen, zelfs met Switsersche Vrouwen trouwende, verplight zyn zigh te reguleeren, maar bysonderlyck ook, dat in het voor handen zynde geval de jonge Doghter was een geboore onderdaan van den Staat, en by de tien jaaren te Sluys had gedient, zoo als de voornoemde Commandant zelfs erkent, en waar door zyne mistastingh in deese des te groover is: Is goedgevonden en verstaan te verklaaren, dat het voorschreeve Huwelyk is nul en onbestaanbaar, waar van by Extract van deese haar Hoogh Mogende Resolutie zoo aan gemelde Magistraat als aan den Commandant van het boovengemelde Bataillon kennis zal worden gegeeven, om te strecken tot derselver narigt, en met last aan den laatstgemelden om de geinteresseerde Parthyen daar van te informeeren. En is by deese geleegentheid wyders goedgevonden en verstaan, dat haare Koninghlyke Hoogheyd zal worden verzogt, zoo als versoght word mits deesen, te willen aanschryven aan de Chefs der Schotsche en Switsersche Regimenten in dienst van den Staat, dat haare Hoogh Mogende verstaan, dat haare onderhebbende Officieren en Gemeenen zoo wel als andere Ingezeetenen, verplight zyn zigh in het stuck van het Huwelyck met den aankleeven van dien te gedraagen na de salutaire Wetten en Ordres van dit Land, op poene van anders doende te incurreeren de poenaliteyten daar by tegen de overtreeders gestatueert, en dat zy Chefs dienvolgende ook zullen hebben zorge te draagen, dat haare Predikanten tot de infraetie derselve niet koomen te coŲpereeren, en de onkundigen in ongeleegendheyd brengen.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net