Resolutie inzake dispensatie drie proclamaties op
één dag door Gecommitteerde Raden 1751
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Johannes Allart, 'Groot Placat boek, Inhoudende de placcaten ende Ordonnantien Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 8 (Amsterdam, 1795), blz. 540, bibliotheeksignatuur H 21 E-1.

 

 

 

Resolutie van de Staaten van Holland, betrekkelyk de bevoegdheid van Heeren Gecommitteerde Raaden, tot het verleenen van dispensatie van de Politicque Ordonnantie, om drie Huwelyks-Proclamatien op één dag te mogen laaten gaan. Den 4. Maart 1752.

By resolutie gedelibereert zynde, op het Rapport den 27 January laastleeden ter Vergadering uitgebragt door de Heeren van de Ridderschap en verdere Edele Groot Mog. Gecommitteerden, hebbende ingevolge en tot voldoening van haar Edele Groot Mog. Resolutie Commissoriaal van den 3 December van het voorleeden jaar, geëxamineert en overwoogen, of de Heeren Gecommitteerde Raaden zyn gequalificeert om geduurende het afweesen van haar Edele Groot Mog. Vergadering by dispensatie van de Politicque Ordonnantie permissie te verleenen om drie Huwelyks Proclamatien op één dag te moogen laaten gaan.

Is goedgevonden en verstaan, de Heeren Gecommitteerde Raaden te qualificeeren, zoo als deselve gequalificeert worden by deese, om ieder voor zoo veel haar Quartier aangaat, by absentie van haar Edele Groot Mog. Vergadering in voorkoomende gevallen, waar in periculum in mora zoude mogen zyn, en zulks om prægnante reedenen, te moogen verleenen permissie tot het gaan van drie Huwelyks-Proclamatien op één dag, des dat de Heeren Gecommitteerde Raaden gehouden zullen zyn, om telkens, wanneer by haar zoodanige dispensatie van de Politicque Ordonnantie zal weesen verleent, daar van als meede van de reedenen die haar daar toe hebben bewoogen, aan haar Edele Groot Mog. by de eerste byeenkomst van derselver Vergadering kennisse te geeven.

Blyvende ten opsigte van het verleenen van dispensatien van het interval van tyd tot het gaan der Huwelyks-Proclamatien na dat reeds een gebod is gegaan, in volle kragt het geene by haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 22 January 1722. is vastgestelt.

En zal hier van Extract worden gesonden aan den President en Raaden van den Hove, om te strekken tot derselver narigt.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net