Plakkaat op het middel van het klein zegel 1624
(Holland en West-Friesland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Nationaal Archief Den Haag, Cornelis Cau, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien
ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 1 (Den Haag 1655),
kolommen 1994-1997, bibliotheeksignatuur H 21 D-1.

 

 

Placaet, Vande Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt 
ende West-Vrieslandt, daer op binnen den selven Landen geheven sal worden het middel van 't kleyne Zegel. In date den 13 Augusti 1624.

 

De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant ende West-Vrieslandt, Representerende de Staten van den selven Lande. DOEN TE WETEN: Dat alsoo tot weeringe vande geweldige invasie, die de Spaignaerden met heure Adherenten op dese Landen voor hebbens zijn te doen, ende daer toe machtige Legers by der hant hebben alomme op de Frontieren, omme de selve onder heure slavernye ende gewelt te drucken: Wy oock genootsaeckt zijn geweest meerder Krijghs-volck te lichten, der welcker betalinge mede gevonden moet worden, ende daer omme de ooge hebben moeten slaen op 't vinden van nieuwe Middelen, daer uyt mette minste schade vande Gemeente, penningen souden konden ghevonden werden, ende voornamentlijck op sulcke, die dan noch de goede Ingesetenen eenige vrucht souden by brengen: Ende gelet hebbende op de onseeckerheyt die uyt vele Geschriften, soo Notariael als anderen, dagelijcks voor valt, daer door de selve goede Ingesetenen oock in vele, ende dickwils seer quellige Processen vervallen, omme welcke te ontgaen, oock eenige Nabuyr-Koningen ende Potentaten, van over lange ghevoert hebben een ordre, dat geene Acten Notariael, ofte Judiciele, en soude wesen van waerde, ofte dat daer op recht ghedaen soude mogen werden, ten ware de selve waren met een Zegel bevestight: Ordonnerende daer toe seeckere Zegelen, ende stellende bequame ordre op 't bevestigen voorsz. Welcke vootstappen volgende, Wy mede geresolveert hebben in treyn te setten 't selve Middel van 't Zegel op seeckere Ordonnantie by ons daer op gemeact, ende genaemt 't Middel van 't kleyn Segel. SOO IST, dat wy ghelast, geordonneert ende gestatueert hebben, lasten, ordonneren ende statueren mits desen, dat geene Griffiers van Hoven van Justicie, geene Secretarissen vande Steden, Collegien ofte eenige andere Gerechts-bancken, geene Griffiers ofte Secretarissen van Leenen, soo wel immediate van ons te Leene gehouden, als van onse Vasallen ofte anderen, geene Notarissen, ofte andere, die eenige publijcque, ofte wettelijcke, ofte oock Notariale Acten ofte Instrumenten depescheren, Requesten in stellen, ofte die apostilleren naer den eersten Octobris toekomende, geene Acten, Instrumenten, Sententien, Vonnissen, Verleyen, Testamenten, Codicillen, Huwelijcxq Voorwaerden, Contracten, Charte-partheyen, Huyr-Cedullen, Cognoscementen, Procuratien, Attestatien, Certificatien, Authorisatien, Recolementen, Extracten uyt Boecken ofte Registers, ofte eenige andere, hoe die oock ghenaemt souden mogen werden: Ofte oock Requesten, Octroyen, ende andere gratieuse Concessien (alleen uytgesondert Protesten in materie van Wissel, ofte non acceptatie van dien) uyt te geven, dan op Franchijn ofte Papier mettet voornoemde kleyn Zegel besegelt, ende gheteyckent by eenige Secretarissen ofte anderen, by ons daer toe ghecommiteert, op de peynen begrepen inde voorsz onse Ordonnantie op 't selve kleyn Zegel ghemaeckt ende uyt gegeven. Verbieden mede wel expresselijck alle Hoven van Justicie, alle Collegien die Recht of Justicie administreren, alle Schepenen, ende alle andere Rechteren ende Justicieren van dese Landen, hoe die oock genaemt mogen wesen, geen recht te doen op eenige der voorsz Acten, Sententien ofte Intrumenten hier vooren ghenoemt, ende die metter voorsz kleyne Zegel niet bevestight en zijn: Oock niet toe te laten dat de selve in Rechten werden geproduceert, ende op de peynen in de voorsz onse Ordonnantie begrepen. Lasten ende bevelen mede alle Hoven van Justicie, alle Collegien ende Gerechts-bancken, mitsgaders alle Magistraten van Steden, Vlecken, Plaetsen ende Dorpen, datse heure Secretarissen, Notarissen, ende alle andere die desen heure aengaen mach, doen Eeden op 't onderhout van dien: Ende dat in 't Formulier van den Eedt vande Notarissen, een speciael Artijckel van 't onderhoudt van desen, ende onse voorsz Ordonnantie op 't kleyn Zegel gemaeckt, gestelt ende geinsereert sal werden. Lasten ende beveelen daer en boven aen de Hoven van Justicie, de Reecken-kamer ende Leen-kamers vande Graefflijckheyt, de Hooge ende Lage Rechts-bancken, ende den Heeren ende Ambachts-Heeren, midtsgaders aen alle andere Collegien, hoedanige die souden mogen wesen, geen Requesten, daer het Zegel niet op en staet, aen te nemen, ofte daer op te disponeren, ten zy daer op gestelt ware pro Deo, ende dat by het Collegie aen 't welcke de selve presenteert is, geoordeelt werde, de selve om Godts wille aengenomen te mogen werden. Ende op dat niemandt daer van ignorantie en pretendere, hebben wy mede gelast ende gheordonneert, lasten ende ordonneren mits desen, dat dit Placaet, ende de voorsz onse Ordonnantie van 't kleyn Segel, al omme daer men gewoon is publicatie te doen, openbaerlijck voor den Volcke afgekondicht ende gepubliceert sal werden, ende eenen yederen ghelast hen daer naer te reguleren: Want wy 't selve alsoo ten meesten dienste vande Landen, bevonden hebben te behooren. Gegeven in 's Graven-Hage, onder onsen Segel, den derthienden Augusti, in 't Jaer ons Heylandts ende Salichmaeckers Jesu Christi sesthien-hondert vier en twintich. Ter ordonnantie vande Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Onderteyckent, C. vander Wolff.

 

 

2003 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net