Genealogische kwesties: Floris en Willem van Ysselstein
 

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Hoogstwaarschijnlijk is nu, met dank aan dhr. B.W. Maris uit Schalkwijk, duidelijk hoe de verdere afstamming van de reeks Van Ysselstein loopt. Aanvullend onderzoek zal nog moeten plaatsvinden, maar het heeft er nu alle schijn van dat, als antwoord op mijn oorspronkelijke vraag die onderaan deze pagina nog te vinden is, de volgende gegevens gelden :

 

I    Willem van Egmond, overl. kasteel Grave 1483

II    Frederik van Egmond, heer van IJsselstein, graaf van Buren
Zoon: Floris van Egmond
Bastaardzoon: Christoffel > volg III

III    Christoffel van (Egmond van) IJsselsteyn, commandant van 'de grote gaarde' van 2000 man (1499), baljuw van St. Maartensdijk en Scherpenisse (1500), Habsburgs Stadhouder-Generaal van Gelre (1508), tr. Elisabeth van Renesse (ze leeft nog in 1523)

IV    Willem van IJsselstein (ook wel: Willem van Egmond), woont 1544 in Grave, tr.(1) Margaretha van Wijngaarden;
Kinderen:
a) Christoffel van IJsselstein, woonde in Kranenburg, stierf in 1593 in dienst van Koning Hendrik IV in Frankrijk, ondertekenaar van het smeekschrift der edelen 1566, legeraanvoerder van Jan van Nassau, was in 1576 gehuwd met Magdalena an Alendorp
     kinderen:
     1. Maurits van IJsselstein
     2. Vincent van IJsselstein, gouvereur van Orsoy, overl. aldaar op 1.1.1656
     3. Philip Ernst van IJsselstein, in dienst van de keurvorst van Brandenburg
     4. Reinier van IJsselstein
b) Jan van IJsselstein, overl. 1578, tr. Agnes van Galen, wed. van jhr. Hendrick van Bronckhorst
c) Maarten van IJsselstein, 1572 overleden in Frankrijk
d) Frederik van IJsselstein, in 1585 gehuwd met Johanna van Bemmel; was voogd van de nagelaten kinderen van wijlen Jan van IJsselstein
e) Elisabeth van IJsselstein
Willem van IJsselstein tr.(2) Elisabeth Becker; kinderen (volgens akte dd 4.11.1567, schepenbank Grave, waren zij "de vier echte naekinderen van jhr. Willem van IJsselstein"; ze ontvingen de helft van de Calmer Camp te Grave):
f) Gerhard van IJsselstein
g) Willem van IJsselstein
h) Maximiliaan van IJsselstein, treedt later op als voogd voor de weduwe Angela Dachverlies en haar kinderen (nog in 1614 is sprake van onmundige kinderen); tr. Utrecht 22.1.1603 Jaqueline van Hartevelt, dr.v. Joost van Hartevelt
i) Floris van IJsselstein > volg V

 

V    Floris van IJsselstein, woonde als kind verm. te Kesteren (zijn ouders leefden daar), tr. Angela Dachverlies (zij is begr. St. Jan, Den Bosch 26.3.1637 - "Is int clooster vande Claerssen begraven" - als juffrouw van Ysselstein - van Daffelis, wed.v. oncker Floris van Ysselstein)
Kinderen:
a) Willem van IJsselstein > volg VI
b) Maria van IJsselstein, tr.(1) kennelijk Lodewijck Zack (bij wie Maria twee kinderen had), tr.(2) Francois de Bigorre, vaandrig te Sas van Gent*)
c) Margaretha van IJsselstein
d) Floris Christoffel (ook wel: Christoffel Floris) van IJsselstein, in 1617 nog minderjarig, vertrekt naar Pruissen en in 1635 Obristwachtmeister Isselstein in Solingen (stamvader van een nog bestaande Duitse tak)

*) Dit tweede huwelijk lijkt onjuist, omdat De Bigorre met een Dachverlies huwde.

 

VI    Willem van IJsselstein, op 10.1.1603 vlgs. het leenboek van het leenhof te Cuijk beleend met het leengoed te Lijnden (kennelijk is zijn vader Floris in 1602 overleden); de leeneed wordt afgelegd door zijn voogd Maximiliaan van IJsselstein, aangezien hij nog minderjarig is

 

VII Johanna Wilhelmina van IJsselstein, vermoedelijk geboren te 's-Hertogenbosch ca. 1615, o.tr. Maastricht/'s-Hertogenbosch 14.12/18.12.1636 Jan Borchgraeff, vaandrig in de compagie van kapitein Henrich Holst in het regiment van de kolonel Erhart van Erentreijter (...1635, 1636 ...). Ten tijde van het huwelijk woont Johanna in de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch.
Kinderen:
a) Franciscus (Franchois), ged. Heusden 5.10.1638, overl. vr 17.4.1685
b) Margriet, ged. Heusden 21.2.1640, overl. vr17.4.1685
c) Johan, ged. Heusden 21.7.1641, heeft een huis te Bommel, overl. vr 16.2.1712
d) Henrick Frederics, ged. Heusden 11.1.1643, overl. vr 17.4.1685
e) Margriet, ged. Breda 2.11.1644, overl. vr 17.4.1685
f) Helena, ged. Breda 28.9.1645, overl. Egmond 1717, o.tr. 's-Hertogenbosch 13.1.1674 Reynholt Roth
g) Aldegonda, ged. Breda 1.1.1648, overl. tussen 18.8.1682 en 17.4.1685, tr. Johan KempherTEKST VAN MIJN OORSPRONKELIJKE VRAAG


Slechts n akte geeft de aanwijzing hoe drie generaties Van Ysselsteyn met elkaar verbonden zouden moeten zijn. Onderzoek tot op dit moment leverde nog maar weinig op.

Zie ook de pagina's met verschillende gegevens van personen met de namen Floris en Willem van Ysselstein bij mijn Genealogisch materiaal.

 

Alle hier vermelde gegevens van drie generaties Van Ysselsteyn behoren vermoedelijk bij elkaar. Hopelijk geeft het aanleiding om iets te herkennen.Wie weet meer van m.n. de eerste twee generaties en van hun voorgeslacht?

I - FlORIS VAN YSSELSTEYN

Overl. voor 1610, tr. Angela Dachverlies, dr. van Joris en Ida van Berckel. In 1594 wordt Floris genoemd samen met zijn zwagers Hendrick en Albert Dachverlies (verm. erfdeling). In 1609 wordt Angela als weduwe genoemd. Op 8.8.1611 gaan Henrick, Aelbrecht en Angela Dachverlies een erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Veghel en Erp; renten en chijnsen.

Kinderen:

 1. Christoffel Floris
 2. Maria, tr. vermoedelijk Walraaf van Erp; hun dochter Anna van Erp tr. Mr. Lambert Johannis, procureur in Brussel
 3. Margaretha; zij maakt op 26.6.1631 een testament op voor notaris Pauwels vande Graeff in een nog onbekende plaats (Tuil, Tull ??)
 4. Willem; volg II

 

II - WILLEM VAN YSSELSTEYN

Wellicht is er sprake van dezelfde persoon bij de o.tr./tr. 's-Hertogenbosch 28.11.1632/5.1.1633 van Willem van Iselsteijn, weduwnaar, en Marijtje Thomas van Rijssel

Kind:

 1. Johanna Willemina, vermoedelijk geboren te 's-Hertogenbosch ca. 1615; volg III

 

III - JOHANNA WILLEMINA VAN YSSELSTEYN (1615-1690)

vermoedelijk geboren te 's-Hertogenbosch ca. 1615, o.tr. Maastricht/'s-Hertogenbosch 14.12/18.12.1636 Jan Borchgraeff, vaandrig in de compagie van kapitein Henrich Holst in het regiment van de kolonel Erhart van Erentreijter (...1635, 1636 ...). Ten tijde van het huwelijk woont Johanna in de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch.

Kinderen:

 1. Franciscus (Franchois), ged. Heusden 5.10.1638, overl. voor 17.4.1685
 2. Margriet, ged. Heusden 21.2.1640, overl. voor 17.4.1685
 3. Johan, ged. Heusden 21.7.1641, heeft een huis te Bommel, overl. voor 16.2.1712
 4. Henrick Frederics, ged. Heusden 11.1.1643, overl. voor 17.4.1685
 5. Margriet, ged. Breda 2.11.1644, overl. voor 17.4.1685
 6. Helena, ged. Breda 28.9.1645, overl. Egmond 1717, o.tr. 's-Hertogenbosch 13.1.1674 Reynholt Roth
 7. Aldegonda, ged. Breda 1.1.1648, overl. tussen 18.8.1682 en 17.4.1685, tr. Johan Kempher

Er bestaat wellicht een relatie met de volgende vondsten, die ik van Hein Vera ontving: