Beneficiaalboeken

Hierin zijn opgetekend de vaste goederen en renten, aan kerken en andere corpora behorende. Van de kerkelijke goederen zijn opgetekend de grootte, de eigenaren, gebruikers en naastliggers. Deze Friese registers zijn in 1543 opgemaakt in Oostergo, Westergo en Zevenwouden; enkele steden, grietenijen en dorpen ontbreken.

-

In het archief van het Hof van Friesland.


Naar het menu van dit thema