Waarschuwing tegen het roven en stelen aan
dijken en oevers 1674
(Drechterland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Het gedrukte origineel bevindt zich in het waterschapsarchief Westfriesland,
aanwezig bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in Hoorn.

 

 

 

WAARSCHOUWINGE 
Wegens het Rooven en Stelen aen de
DYCKEN en OEVERS
Van
DRECHTERLAND

 

Dijckgraven / heemraden ende waerschappen van Drechterlant hebbende bevonden hoe dat hare Dijcken van tijde tot tijde werden berooft ende bestoolen / Soo is't / dat sy een yegelijck waerschouwen by desen / soo yemant mochte bevonden werden / het zy oock wie het mochte wesen / die eenigh Hout / het zy Balcken / Palen / Delen / Gordingen / of yet anders van de Drechterlandsche Dijcken / ofte Oevers komt te rooven ofte stelen / of daer handtdadigh aen is / sal verbeuren een somma van drie hondert Guldens / onvermindert de Keuren en Wetten van de Dijcken / blijvende die in haer geheel / om voort aen den Lijve gestraft te werden; Ende die yemand weet aen te wijsen die eenigh Hout gerooft ofte gestolen heeft van de Dijcken ofte Oevers / sal genieten de helft van de Boeten / en sijn Naem sal verswegen blijven.

Aldus gedaen op den Raethuyse der Stadt Enchuysen, den 24 May 1674

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net