Waarschuwing omtrent de parate executie tot invordering van het provisioneel middel 1749 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 1217-1218, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

 

 

Waarschuwing van de Staaten van Holland, omtrent de [arate executie tot invordering van het provisioneele Middel. Den 27e September 1749.

De Staaten van Holland en Westvriesland, allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, salut; doen te weeten: Alzoo Wy ondervinden dat, niettegenstaande Onze ernstige aanmaaningen, vervat in Onze Publicatien van den 26e July en 8e November van het voorleeden jaar, en van den 22e April en 29e July deezes jaars, om 's Lands Ingezeetenen aan te spooren om met gewilligheid en op de daar toe gestelde termynen te voldoen den taux waar op zy in het provisioneele Middel tot remplacement der afgeschafte Pachten zyn gesteld, en dat Wy daar by aan dezelve op het krachtigste hebben voorgesteld de droevige gevolgen en onheilen welke onvermydelyk te wachten zouden zyn, indien door gebrek van de voorsz. voldoeninge de betaalinge van de Gages en Soldyen van de Militie, mitsgaders de Renten en Interessen der Obligatien en andere Effecten zoude moeten stilstaan, echter veele van Onze Ingezeetenen noch in gebreeke zyn gebleeven, om, ingevolge van Onze voorsz. Publicaties van den 26e July van het voorleeden jaar, en van den 22e April  en 29e July deezes jaars, haaren taux te voldoen.

ZOO IST, dat Wy, Ons alsnoch op het leevendigste voor oogen stellende de confusie en verwarringe waar in 's Lands Finantie zoude koomen te vervallen, indien dezelve langer van de verschuldigde gelden verstooken zoude blyven, met communicatie en overleg van Zyne Hoogheid den Prince van Orange en Nassau, Onzen Erfstadhouder, goedgevonden hebben, alle de geene die tot hier toe in gebreeke zyn gebleeven, om ingevolge van Onze voorsz. Publicatien haaren taux te voldoen, nochmaals op het allerernstigste aan te maanen, zoo als Wy dezelve aanmaanen by deeze, om promtelyk de verstreeke termynen van haeren taux op zyn tyd te voldoen, en dezelve te gelyk te waarschouwen, zoo als Wy dezelve waarschouwen by deeze, dat die geene, welke de respective termynen van haaren taux niet zullen hebben voldaan binnen den tyd van een maand na het expireeren van den dach tot dewelke de betaalinge onder het genot van de præmie hadde kunnen geschieden, daar voor zonder eenige verschooning paratelyk zullen worden geëxecuteert.

En op dat alle en een iegelyk van deeze Onze serieuse meeninge en intentie mooge weezen geinformeert, lasten en beveelen Wy dat deeze alomme zal worden gepubliceert en geaffigeert, alwaar zulks te geschieden gebruikelyk is.
Aldus gedaan in den Hage onder het klein Zeegel van den Lande, den 27e September 1749. Onderstond, Ter ordonnantie van de Staaten. Was geteekent, C. Boey.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net