Verbod om personen over het IJ te zetten 1656 (Amsterdam)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Cornelis Cau, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende
edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 2 (Den Haag 1664),
kolommen 2447-2448, bibliotheeksignatuur H 21 D-2.

 


Verbodt, noopende 't oversetten over d'Ye op Amsterdam ende elders. In date den 16 May 1656.

Alsoo vele ende verscheyden Persoonen, van tijdt tot tijdt hen vervorderen, alderley Passagiers, komende uyt Waterlant, ende andere quartieren van Noort-Hollandt, over te setten ofte te varen, over de Reviere vande Ye op Amsterdam, ende elders, gins ende weder, contrarie de Keuren ende Ordonnantien op het Veer van Buyck-sloot ende Cadoelen ghemaeckt, ende de Waerschouwingen dien aengaende vor desen gedaen, ende 't selve streckende is tot groot nadeel vande gerechtigheyt vande Graeffelickheyt van Hollandt, ende vande Pachters van't voorsz Veer. SOO IST, dat die van de Reeckeninge des Graeffelickheyts voorsz hier mede nochmalen waerschouwen, ende doen waarschouwen, allen ende eenen yegelijcken, dat niemandt wie hy oock soude wesen, hem en vervordere eenige Passagiers ofte reysende Persoonen, met Schuyten ofte Schepen over te setten, ofte te varen van Oossaner-Overtoom, Cadoelen, Buyck-sloot, den Nieuwendam, ofte van yewers daer ontrent, op Amsterdam, ofte elders daer by, ofte van daer wederomme, sonder expres consent, toelaten ofte wille vande Pachters ende Huyrluyden van't voorsz Veer van Buyck-sloot ende Cadoelen, op peyne van drie ponden te veertigh grooten 't pont, soo menichmael 't selve soude mogen gebeuren, ende voor yeder een vande Personen die desen ter contrarie souden mogen overgebracht ofte over gheset werden, als vooren te verbeuren, by den genen die sulcks soude mogen doen. Ende dat de voorsz boeten by alle ende een yeder van des Graeffelijckheyts Officieren daer ontrent, ende by preventie metter daet sullen werden geinnerende geexecuteert. Gedaen ten Burele vande Kamere vande Reeckeninge, in den Hage, den sesthienden Mey sesthien-hondert ses en vijftigh.

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net