Keur voor uitoefening van de schilder- en tekenkunst  buiten het St. Lucas-gilde 1717 (Brugge)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: Désiré Van De Casteele, 'Keuren 1441-1774. Livre d'admission 1453-1574. Gilde St. Lucas te Brugge' (Brugge 1867)

 

 

Op het vertoogh ghedaen by requeste aen den collegie van scepene der stede van Brugghe, by ende van weghen Jan-Baptiste Herregouts, Joseph Vanden Kerckhove, Judocus Arschoot ende Marius Van Duvenede, moderne schilders in het faict van de teecken const, voor als noch bevrijt onder het ambacht van de schilders ende andere letten, met hun ghevought den heere prelaet van den Eechoute, dheeren Canonicken van den Bogaerde, Morphy, Bachuus ende Joets, mitsgaeders Jor Christiaen Madouts, Jor Pieter Van Borsele, Jor Charles Anchelmus Adorne, Jor Jan-Anthone Van der Leepe, Jor Jan-Baptiste Van Blootacker, ende dheer Jacques Teels, liefhebbers van de schilder ende teecken const, dat d'exercitie van diere, binnen deser stede naerghelaeten en zooveel als op niet ghebrocht wert, niet alleene ter causen dat, volghens de ceuren van het ghemelde ambacht, niemant in de selve schilder const en vermochte onderwesen te worden, ten sy dat sy hem dede admitteeren ende annotteren ten boucke als suppost van den ambachte, daertoe doende ende betaelende eenige devoiren ende lasten, waer door voorts quamp dat de medevoughde naerlieten hun daerin te bevryden ende t'exerceren, mitsgaders dat de kinderen van de edelieden ende andere notabel persoonen daer oock naerblyven hun daer in te oeffenen, als niet willende ghenaempt ofte begrepen zyn voor sodanighe supposten, onaengezien dat anderssints de ghemelde schilder ende teecken const merckelick soude connen behertight ende ghedistingueert worden, nemaer oock uuyt oorsaeke dat onder het voornoemde ambacht gheen distinctie en wiert ghemaekt tusschen de gonne schilderende op teecken const, als de vier eerste supplianten, ende dandere supposten, die alleene maer ervaren en syn, ende hun eynkelick oeffenen in het clach-schilderen, deuren, veynsters, ende alle andere effen gronden sonder teeckeninghe, daer doore de liefhebberen bedryf ende ervaerentheyd als indifferent scheen ghelaten te worden, waer doore de supplianten hun geerne van het voornoemde ambacht souden separeeren ende independent houden, latende ende abandonnerende alle de goederen van den ghemelden ambachte aen de voornoemde overblyvende schilders sonder teeckeninghe, met hunne voordere letten van saedelmaeckers, goreelmaeckers ende glasemaeckers, welcken aengaende die van het gemelde ambacht geenen interest en connen pretexteren, soo wanneer alle de goederen aen hun toegelaeten worden te behouden, als dat sy lieden oock het voorder let van de schilders sonder teeckeninghe conserveren alleenelick ghesepareert wordende de schilder ende teeken const, die niet alleene in alle andere steden en landen gehouden en wert voor eene besondere vrye en loffelicke liefhebberie, voortscommende uyt eene particuliere industrie ende ervarentheyt, maer dat oock alle het selve binnen dese stadt merckelick accresseren soude, ende alsoo een ieder daertoe aenghequickt ende aenghemoedight soude moghen worden waergenomen ende ghepractycquiert, keerden de supplianten hun tot den collegie, t'welcke sy baden dat het hadde believen ghedient te wesen te consenteren in de versochte separatie daertoe oock verclaerende, dat de schilder ende teecken const, binnen dese stadt liberlick gheexerceert worden, sonder het voornoemde ambacht te moeten hebben eenighe bevrythede, welcke voorscreve requeste, by marginalle appostille van daeten vierden February 1716, onderteeckent J. Huwyn, ghelast was gheleyt te worden in handen van de ghecommitteerde ter tresorie, omme ghehoort die het behoorde, hadden ghedaen rapport aen den collegie van scepenen. Soo ist den heere ende weth, ghehoort hebbende het rapport ende advys van de selve heeren ghecommitteerde ter tresorie, die op den inhouden der voorseyde requeste diversche mael hadden ghehoort de letten van de sadelmaeckers, glaesemaekcers ende goreelmaeckers by provisie ende by forme van preuve, sonder separatie nochtans van het ledt van de beeldemaeckers ende andere voornoemde letten, hebben gheordonneert ende ghestatuteert, in faveur van de schilder ende teeckenconste t'gonne naervolghende:

Alvooren dat een ider wie het sy, nu voortaen sal vermoghen te leeren de teecken ende schilder conste, t'sy by eenen vryen meester beeldemaecker ofte anders, sonder te moeten te boucke ghestelt worden, ofte eenighe recht betaelen aen den eedt van de voorseyde beeldemaeckers, nogte dat een meester bevryt onder de selve beeldemaeckers gheene peinen ofte amenden en sal schuldigh syn, ter causen dat hy eeneghe kinderen ofte persoonen de teecken ende schilder conste soude leeren, aleer sy te boucke souden syn ghestelt gheweest ende de rechten betaeldt, niettegenstaende by de keuren eenighe boeten daer toe waren ghecommineert.

Voorts omme de selve teecken ende schilder conste soo veel te vervoorderen als het mogelick is, ende de selve ghemeene te maecken onder alle persoonen van alle staeten en de conditien, soo sal een ieder syne schilderien met de teecken conste uutgevrocht moghen maecken ende verkoopen, sonder ghenoodtsaeckt te syne van eenighe vrydom te moeten hebben onder den voorseyden ambachte van de beeldemaeckers, nemaer en sullen dierghelicke liefhebbers van de schilder conste gheensints vermoghen eeneghe effen gronden te schilderen, marberen ofte clacschilderen, sonder precyse teecken conste, ofte iemand daer toe te wercke te stellen, niet bevrydt synde onder de voorseyde beeldemaeckers, op pein van telcker werf te incurreren de boete daertoe ghestatueert by de ceuren van den selve ambachte.
Ende op dat niemant dies en pretextere cause van ignorantie, ordonneeren hiervan halleghebodt ghedaen te worden, ende gheinserreert te worden in den keurbouck. Actum den 8sten November 1717, geteeckent,
                                                                                                                J.B. De Villegas

Dese voorenstaende acte, in daeten achtsten November 1717, onderteeckent J.Bte Villegas, is ter halle ghepublieert, op den vyfden Lauwe 1718, present dheeren scepenen Reyngodt ende Deckere, door dheer ende meester Adriaen de Villegas, raedt pensionnaris van de stadt van Brugghe. Toirconden als greffier van de vierscaere van de voornoemde stadt.
                                                                                                        Geteekent Chls Pulinx

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net