Resolutie met interpretatie van het echtreglement (van 1656) inzake zwangerschap tijdens (onder)trouw 1749
(Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 812, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

 

 

Resolutie van de Staaten Generaal, houdende interpretatie van het agt en veertigste Artikel van het Echtreglement van den 18e Maart 1655. Den 22e Mey 1749.

Is gehoord het rapport van de Heeren Piek van Zoelen, en andere Haar Hoog Mog. Gedeputeerden tot de zaaken van de Placaaten en Reglementen, hebbende, ingevolge en tot voldoeninge van Haar Hoog Mog. Resolutie commissoriaal van de 3e deezer, geŽxamineert een missive van den Raad van Braband, geschreeven alhier in den Hage den 29e der voorleeden maand, houdende, ingevolge en tot voldoeninge van Haar Hoog Mog. Resolutie van den 31e Maart laastleeden, derzelver advis op de Requeste van Bailliuw, Burgemeester, en Schepenen der Stede en Schependomme van Oostburg: verzoekende Haar Hoog Mog. interpretatie van het agt en veertigste Artikel van het Echtreglement, geŽmaneert den 18e Maart 1656, namentlyk of een Vrouw voor de expiratie van de zeven maanden na den trouwdach verlossende, aan de boete daar in gemeld subject is, het zy gebleeken is of niet, dat zy voor den ondertrouw, of het trouwen beswangert is geweest, dan of maar die boete moet betaald worden door de geene, die voor den ondertrouw of trouwdach in de Kraam bevallen. Als meede, ingevolge en tot voldoeninge van Derzelver Resolutie commissoriaal van den 5e daar aan volgende, geŽmaneert hebbende een missive van den Raad van Vlaanderen, geschreeven te Middelburg in Zeeland den 28e der voorleeden maand, houdende, ingevolge en tot voldoeninge van Haar Hoog Mog. Resolutie van den 11e Maart laastleeden, insgelyks derzelver advis op de voorschreeve Requeste van Bailliuw, Burgemeester, en Schepenen van Oostburg.
Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, mits deezen te verklaaren, dat de intentie van het voorsz. agt en veertigste Artikel van het Echtreglement is, dat de voorsz. gemelde boete alleen zyn opzicht heeft tot jonge Dochters of Weduwen, van dewelke het notoir blykt, eer ze in ondertrouw worden aangeteekent of getrouwt worden, dat ze van haare toekomende Bruydegoms, of Mans gedefloreert of bezwangert zyn, zonder dat het voorsz. Artikel betrekkelyk is tot Vrouwen, die reeds getrouwt zyn, in welk geval den Bailliuw zyne calange en bewys doen moet, alvoorens de zoodanige zich in den ondertrouw begeeven, of getrouwt zyn, welk bewys niet moet bestaan in eenige waarschynlykheeden, of gissingen, maar notoirlyk en met een probatie boven alle exceptie blyken moet.
En zal extract van deeze Haar Hoog Mog. Resolutie gezonden worden aan de Raaden van Braband en Vlaanderen, om te strekken tot Derzelver narichtinge.
En zal gelyk extract gezonden worden aan de Magistraaten van de respective Steden en Plaatsen in het District van de Generaliteit, om daar van advertentie te geeven daar het behoord, en hem daar na te reguleeren.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net