Resoluties betreffende de waag 1631
(Alkmaar)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Opgenomen in: Hans Koolwijk, '350 jaar kaas wikken en wegen in Alkmaar' (Alkmaar 1972).

 

 


Den XXIJ. April 1631

E X T R A C T

Uyt het Resolutie ende Vroetschaps-Boeck der Stadt

ALKMAER

Staende Folio 29. verso, & 30. recto

 

Op't Rapport vande Gedeputeerden ge-examineert hebbende de Requeste by de gemene Waegh-dragers over gelevert, soo om te hebben verhooginge van Loon, als oock Ordre op 't af ende aen-dragen vande Waegbare Goeden, is goet gevonden de Supplianten toe te staen verhooginge van twee Penningen op 't hondert pondt Kaes voor 't aendragen, ende een Penningh op 't hondert voor 't af-dragen, mits dat vande Kaes die van de Solders gedragen wordt 't Loon sal blijven als ... [voor desen]

Dat voort niemant eenige Waeghbare Goederen sal mogen Wercken, anders als de Kaes-dragers, ende dat de Contraventeurs boven de Boete daer op te stellen, sullen moeten afstandt doen van't Werck, uytgenomen dat een yder 't goet sal mogen Wercken uyt de Schuyt op de Wal, ende wederom vande Wal inde Schuyt.

Dat oock een yder sal mogen ter Wage brengen, Boter, geroockt Speck, geroockt Vleesch, rouw Smeer, Karssen, Huyden, ende diergelijcke meer, gelijck mede de Koop-luyden haer eygen Goet ofte 't geen zy in Commissie hebben, selfs sullen mogen af-Schepen

Dat voorts de Kaes-dragers des Vrydaeghs niemant sal mogen afwerpen, maer aen de Wage moeten blijven, doch sullen de Kaes-dragers dese Verhooginge, ende vordere Ordonnantien niet mogen genieten, ten ware zy al voren deden  blijcken dat zy vande Huys-luuden geen Pintjens en namen. 

                                                                    N. van Foreest

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net