Resolutie inzake het trouwen met consent
van de ouders 1581
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 535, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Resolutie, Ingezeetenen deeser Landen sonder consent der Ouders niet te moogen trouwen, den 19 December 1581.

Alsoo tot kennisse van de Staaten gekoomen is, dat eenige Ingezeetenen der voorsz Landen, hen willende begeeven in den Huwelijcken staate, versogt hebben daar toe aan de Kerkendienaars of Magistraaten van de Plaetse, de gebooden gedaan en gegeeven te worden, deselve omme wettelijke oorsaaken, als door gebrek van het consent van de Ouders of andere, niet en hebben begeeren sulks te accordeeren, en dat deselve Ingezeetenen hun namaals by een Paap van de Roomsche Religie hebben laaten trouwen en te saamen voegen, waar na, de voorschreeve oorsaaken van verhinderinge ophoudende en cesseerende, de voorschreeve Ingezeetenen wederommne aan de Kerkendienaaren zyn versoekende, omme alsnog de gebooden gedaan, en in de Kercke getrouwt te worden; hebben de Staaten voornoemd verklaard en geresolveert, dat nietteegenstaande de voorschreeve pretense trouwing de gebooden gegeeven, en alsulke Persoonen in de Kerke getrouwt en behoorlijk te samen gevoegt sullen worden.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net