Resolutie inzake de tax van de regenten in het trouwen en begraven in alle steden 1721 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 536, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Resolutie, tax van de Regenten in het trouwen en begraaven in alle Steeden, den 29 November 1721.

De heer Pensionaris van Hoornbeek heeft ter Vergadering gerapporteert, de consideratien en het advis van de Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden, in gevolge en tot voldoeninge van haar Edele Groot Mog. Resolutie commissoriaal van den 24 October laastleeden, geŽxamineert hebbende de Requeste, gepresenteert by den Drost van Muyden, om te hebben interpretatie op het eerste en tiende Articul van de Ordonnantie van den Impost op het trouwen en begraaven.

Waar op gedelibereert en in agtinge genoomen zynde, dat het gemelde Articul klaar en duidelijk inhoud, dat Burgemeesteren, Scheepenen en Raaden van de Steeden in Holland en Westvriesland de hoogste tax van dertig guldens zyn verschuldigt, sonder eenige distinctie van groote of kleine Steeden, nog ook niet tusschen Steeden stem in Staat hebbende en andere, en dat oversulks geen interpretatie noodig is, is goedgevonden en verstaan, dat alle de Burgemeesteren, Scheepenen en Raaden in alle de Steeden deeser Provincie sonder eenige distinctie of exceptie den voorschreeven Impost zyn verschuldigt, en dat alle de Secretarissen en ook de Officieren haar selven daar na sullen hebben te reguleeren.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net