Resolutie inzake de reikwijdte van de resolutie tegen gemengde huwelijken van officieren (van 1738) bij Zwitsers en Grisons 1751 (Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Johannes Allart, 'Groot Placat boek, Inhoudende de placcaten ende Ordonnantien Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 8 (Amsterdam, 1795), blz. 537, bibliotheeksignatuur H 21 E-1.

 

 

 

Resolutie van de Staaten Generaal, houdende verklaaringe, dat de Resolutie van 3 Maart 1738, tegen de Huwelyken van Gereformeerde Officieren met Roomsche Vrouwen, ook met relatie tot Switsers en Grisons moet stand grypen. Den 1. Maart 1751.

Is gehoord het Rapport van de Heeren Cock, en andere haar Hoogh Mogende Gedeputeerden tot de zaacken van de Placaaten en Reglementen, hebbende, in gevolge en tot voldoeninge van derselver Resolutie Commissoriaal van den elfden der voorleede maand, met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uyt den Raad van Staate, geŽxamineert een Missive van den Heeren van Haren, haar Hoog Mogende Gedeputeerde by zyne Hoogheyd Prins Carel van Lotharingen, als Gouverneur van de Oostenrycksche Nederlanden, geschreeven te Brussel den aghsten daar te vooren, geaddresseert aan den Griffier Fagel, zendende daar neevens een seeckere aan hem ter hand gestelde pro Memoria, welcke principaal daar op uytquam, of onder het Reglement of Resolutie van haar Hoogh Mogende, waar by verstaan was, dat geen Gereformeerde Officieren zigh in huwelyck moghten begeeven met Paapsche Vrouwen, oock begreepen waaren de Zwitsers en Grisons in dienste van de Republicq; wenschende den Predikant aldaar te Lande dat point hoe eer hoe beeter door een spoedig decisie te sien geŽclaircisseert. En hebbende daar op ingenoomen de hoogwyse Consideratien en het Advis van zyne Hoogheyd.
Waar op gedelibereerd en in aghtinge genoomen zynde, dat het ooghmerck van haar Hoog Mogende Resolutie van den derden Maart zeeventien honderd aght en dertigh, op het voorschreeve subject genoomen, voor al niet minder op Zwitsersche en Grisonsche Officieren als op andere applicabel is, en de disposite van gemelde Resolutie zigh uytstreckt tot alle Militaire Officieren, zynde in eed en dienst van haar Hoog Mogende, die zig in het geval bevinden, zonder uytsonderingh, dat deselve dienvolgende behoord tot de Militaire Wetten van den Staat, dewelcke volgens de Capitulatien, met de Zwitsers en Grisons aangegaan, zoo wel aan haar als anderen tot rightsnoer moeten dienen; Is goedgevonden en verstaan, dat aan den Heeren van Haren, haar Hoog Mogende Gedeputeerde by zyne Hoogheyd Prins Carel van Lotharingen, als Gouverneur der Oostenrycksche Nederlanden, zal worden gerescribeert, dat haar Hoog Mogende begrypen, dat de boovengemelde Resolutie oock met relatie tot de Zwitsers en Grisons moet stand grypen, en dat hy den geenen, dien het aangaat, daar van zal informeeren.
En zal Extract van deese haar Hoogh Mogende Resolutie gesonden werden aan den Raad van Staate, om te strecken tot derselver narightinge.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net