Resolutie inzake de provisie op het collecteren
van het provisioneel middel 1749
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 1218, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

 

 

Resolutievan de Staaten van Holland, waar by aan de Steden, Dorpen en Districten voor Collectloon en andere onkosten van het provisioneel Middel, is teogestaan vyf per cent van het beloop van haare Collecten. Den 11e October 1749.

De Raadpensionaris heeft ter Vergadering gerapporteert de consideratien en het advis van de Heeren Ed. Groot Mog. Gecommitteerdens tot de zaaken van de FinantiŽn, hebbende, ingevolge en tot voldoening van Haar Edele Groot Mog. Resolutie commissoriaal van den 14e Maart deezes jaars, met en neevens de Heeren Gecommitteerde Raaden in de beide Quartieren, geŽxamineert het rapport ter Vergadering uitgebracht den 8e February daar te vooren, omtrent het provisioneel Middel tot remplacement der afgeschafte Pachten, zoo veel aangaat het point daar in vervat, raakende de goedmaaking der onkosten gevallen op het doen der respective omslaagen en tauxatien tot opbrenging van het provisioneele Middel tot remplacement der afgeschafte Pachten, mitsgaders het Collectloon en onkosten van het overbrengen der penningen op de respective Comptoiren, en voor het verwisselen van het Goud en andere Specien.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat aan de respective Steden en Dorpen, tot goedmaaking van de onkosten op het doen der voorsz. respective omslaagen en tauxatien gevallen, mitsgaders voor Collectloon en het overbrengen der penningen aan de respective Comptoiren, gelyk ook voor alle verdere pretensien niets uitgezondert, zal worden toegelegt, zoo al aan dezelve toegelegt word by deeze, vyf per cent van het beloop van een ieders collecte, welke zy by het overbrengen der penningen aan de respective Comptoiren daar aan zullen moogen korten.

En zal hier van extract worden gezonden aan Burgemeesteren van de respective Steden, aan het Collegie van de Societeit in den Hage, en aan de Gerechten van de respective Dorpen en Districten, om zich daar na te kunnen reguleeren; als meede aan de Heeren Gecommitteerde Raaden in de beide Quartieren, om ter executie van dien de noodige ordres te stellen.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net