Resolutie inzake het ondertrouwen 1748
(Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 811-812, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

 

 

Resolutie van de Staaten Generaal, raakende de ondertrouw van Persoonen, welke de Stad 's Bosch of een andere Plaats van de Generaliteit tot haare Woonplaats verkooren, doch aldaar noch geen jaar en zes weeken gewoont hebben. Den 17e Mey 1748.

Ontfangen een missive van den Raad van Braband, geschreeven alhier in den Hage den 15e deezer loopende maand, houdende, ingevolge en tot voldoeninge van Haar Hoog Mog. Resolutie van den 6e daar te vooren, Derzelver advis op een missive van Schepenen der Stad 's Hertogenbosch, geschreeven aldaar den 4e derzelver maand: verzoekende, om reedenen in de voorsz. Requeste geallegeert, Haar Hoog Mog. Resolutie te moogen ontfangen, namentlyk of Persoonen, welke de Stad 's Hertogenbosch tot haare Woonplaats verkooren, doch aldaar noch geen jaar en zes weeken gewoont hebben, zich in ondertrouw willende laaten opneemen, deeze solemniteit, zoo wel ter Plaatse van haar Domicilium als binnen de gemelde Stad 's Hertogenbosch moet geschieden, dan of zy kunnen volstaan met den ondertrouw te doen ter Plaatse alwaar actueel beide of een van beide woonachtig zyn, voorbehoudens dat in het een en het ander geval de Huwelyksproclamatien altyd meede in de Plaatsen van haar voorig Domicilium moeten worden gedaan.
Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, mits deezen te verklaaren, dat ingevolge van het tweede Artikel van het Echtreglement, voor de Generaliteit van den 18e Maart 1656, Persoonen, welke de stad 
's Hertogenbosch of een andere Plaats van de Generaliteit tot hare Woonplaats hebben verkooren, doch aldaar nog geen jaar en zes weeken gewoont hebben, zich in ondertrouw willende laaten opneemen, deeze solemniteit, zoo wel ter Plaatse van haar voorig Domicilium, als binnen dezelve Stad of andere Plaats van de Generaliteit moet geschieden, en dat zy niet kunnen volstaan met den ondertrouw te doen ter Plaatse daar zy actueel beide of een van beide woonachtig  zyn, doch noch geen jaar en zes weeken gewoont hebben.
En zal extract van deeze Haar Hoog Mog. Resolutie gezonden worden aan de Magistraat der Stad 
's Hertogenbosch, om te strekken tot Derzelver narichtinge, en Haar daar na te reguleeren.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net