Resolutie betreffende de huwelijken van
de Joodse bevolking in Suriname 1703

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 5 (Den Haag, 1725),
blz. 679-680, bibliotheeksignatuur H 21 D-5.

 

 

 

Resolutie noopende de huwelijcken van de Joodsche Natie op Suriname, den 30 Junii 1703.

By resumptie gedelibereert zijnde op de Requeste van de Joodsche Natie tot Suriname, houdende, dat sy Supplianten ten tyden van de Engelsche Regeringe aldaar, volgens Resolutie van den Gouverneur, mitsgaders des selfs Raden assembly, in dato den seeventienden Augusti sestien hondert vyf en sestigh hadde gehadt ende genooten het priviligie ende voorrecht van in het regarde van Testamenten en huwelijcken alleen te moeten observeeren, haar manieren, ende dat haar trouw Brieven, volgens hare costuymen gemaackt, souden valideeren, dat des niet tegenstaande de Supplianten in ervaringe gekoomen zijn, dat in het reguard van het trouwen aan de Joodsche Natie in Hollandt door een Resolutie by de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt op den dertighsten September sestien hondert ses en vyftigh genoomen, verleent was dispensatie tot sulcken effecten, dat de huwelijcken onder de voorschreeve Joodsche Natie, tot de tydt toe na de selve wetten en usancien behoorlijck gesolemniseert, mitsgaders oock de Kinderen uyt soodanige huwelijcken gesprooten, gehouden soude werden vooor wettigh en legitim, des dat alle die geene van de gemelde Joodsche Natie in Hollandt, die alleen voor deesen alleenlijck conform hare wetten en regelen getrouwt zijn, en welckers huwelijcken als doen, noch niet waaren gedissolveert, hunne aangegaane huwelijcken souden hebben bekent te maaken, en binnen de tydt van twee maanden na dato van de selve Resolutie aan te geeven, aan de Magistraten van haarluyden respective residentie plaatsen mitsgaders oock haar trouwen aldaar na gebruyck in de respective Steeden en Plaatse geobserveert, nader te confirmeeren; ende dat voor die geene van de meergemelde Joodsche Natie, die hen van als doen voortaan in het toekoomende ten huwelijck souden willen begeeven, haar in alles na den inhoudt van de politique Ordonnantie van den jare vyftien hondert tachtigh prściselijck en sonder eenige exceptie souden hebben te reguleeren, dat of schoon by haar Hoogh Mog., seedert dat de Supplianten het geluck hadde gehadt van onder des selfs genadige Regeeringe te leeven, desweegens nietwes hadden gestatueert, en de Supplianten mits dien altoos wel van gedachte waaren geweest dat gevolghlijck haar Hoog Mog. ter saacke voorschreeve geen veranderinge haden gemaackt, de Supplianten gebleeven ware by hare voorschreeve oude privilegien en prśrogativen, dan dewyl de Supplianten echter beducht waren, dat somtydts daarom disputen en processen souden konnne reysen, en sy de selve gaarne souden prśvenieeren; dat sy Supplianten derhalven versochten, dat haar Hoogh Mog., goedertierne geliefde moghte zijn uyt hunne souveryne maght aan de Supplianten te vergunnen, dat sy haar in het reguarde van het trouwen, ende Trouwbrieven als noch moghte reguleeren naar het voorschreeve Privilegie van den jare sestien hondert vyf en sestigh, of indien daar omtrent by haar Hoogh Moh. buyten vermoeden eenige difficulteyt soude moogen werden gemaackt, dan in sulcken geval ten respecte van de huwelijcken tot dato deeses aangegaan, en noch verders aan te gaan, en de wettigheyt van de Kinderen daar uyt geprocreŽert of noch te procreŽren, haar Hoogh Mog. geliefde soodanigh een Resolutie te neemen als de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt ten respecte van de Joodsche Natie in Hollandt op den voorschreeven dertighsten September sestien hondert ses en vyftigh genoomen was; is goedtgevonden en verstaan, dat de huwelijcke onder de voorschreeve Joodsche Natie op Suriname tot noch toe na hare Wetten en Usantien behoorlijck gesolemniseert; mitsgaders oock de Kinderen uyt soodanige huwelijcken geprocreŽert, gehouden sullen werden voor wettigh en legitim, des dat alle die geene van de gemelde Joodsche Natie op Suriname, die voor deese alleenlijck conform hare Wetten ende Regulen getrouwt zijn, en welckers huwelijcken noch niet zijn gedissolveert hunne aangegane huwelijcken sullen hebben bekent te maaken, en voor het eyndigen van dit loopende jaar aan te geeven aan de Magistraten van hare Residentieplaatse, mitsgaders oock haar trouwen aldaar, na het gebruyck in de respective Steeden en Plaatsen, geobserveert, nader te confirmeeren, en voorts dat die geene van de meergemelde Joodsche Natie op Suriname, die hen van nu voortaan in het toekoomende ten huwelijck sullen willen begeeven, haar in alles na den inhoud van de Politique Ordonnantie uit den jare vyftien hondert tachtigh, by de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt geŽmaneert, preciselijck en sonder eenige exceptie sullen hebben te reguleren.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net