Resolutie met interpretatie van het plakkaat inzake gemengde huwelijken (van 1750) 1751 (Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Johannes Allart, 'Groot Placat boek, Inhoudende de placcaten ende Ordonnantien Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 8 (Amsterdam, 1795), blz. 539, bibliotheeksignatuur H 21 E-1.

 

 

 

Resolutie van de Staaten Generaal, houdende interpretatie van derzelver Placaat van den 3 Juny 1750, raakende het aangaan van Huwlyken met Persoonen van de Roomsche Religie. Den 15. December 1751.

Ontfangen een Missive van den Magistraat van Sluys in Vlaanderen, Waterregt en [en] Nieuwmuyden, geschreeven te Sluys den neegenden deeser loopende maand, houdende, in gevolge en tot voldoeninge van haar Hoogh Mogende Resolutie van den vyf en twintighsten der voorleeden maand, derselver Beright op de Requeste van Boudewyn Dyserinck, Jonhgman oud omtrent dertigh jaaren, gebooren en woonende te Aardenburgh, in het District van de Generaliteyt, houdende, dat hy Suppliant, zynde van de Mennonitische Gesindheid, zoo oock zyn in leeven zynde Vader Cornelis Dyferinck, en overleeden Moeder Elisabeth Dobbelaer, zigh na versoght en geobtineert consent van gemelde zyn Vader op den zeeventienden daar te vooren binnen de voorschreeve Stad Sluys in Vlaanderen, District van de Generaliteyt, in wettige ondertrouw had laaten aanteeckenen met Jacoba Pieternella van Née, jonge Dochter, oud zeeven en twintigh jaaren, gebooren te Yperen, en thans ten verscheyden jaaren te vooren woonaghtigh binnen Sluys voornoemt, en voor als nogh prefessie doende van het Roomsche Geloof, met de reciproque voorneemen, om, na dat de drie Proclamatien zoo te Sluys als Aardenburgh voorschreeve, agtervolgens het Eght-reglement by haar Hoogh Mogende den aghtienden Maart zestien honderd zes en vyftigh gearresteert, van weeck tot weeck zouden zyn geschied, een wettelyk Huwelyck aan te gaan, het welck by den Kerckenraad van de Gereformeerde Gemeente binnen Sluys voornoemt vermeent wierde in voegen voorschreeve niet behoorende of moghte te geschieden, maar dat ter contrarie verstonden, dat des Suppliants drie Huwelycks-Proclamatien met Jacoba Pieternella van Née, zouden moeten gaan van zes tot zes weecken, uytwysens de Attestatie van des Suppliants gedaane Ondertrouw, by Copie authenticq neevens de voorschreeve Requeste gevoeght, waar uyt aan haar Hoogh Mogende zoude consteeren, dat voornoemde Kerckenraad van Sluys, den Suppliant, die, schoon van de Mennonitische Gesindheid was, oordeelde begreepen te zyn by het Placaat door haar Hoogh Mogende tot het verhinderen van de ongelycke Huwelycken in het Ressort van de Generaliteyt, gearresteert den derden Juny des voorleeden jaars, daar noghtans by het zelve door haar Hoogh Mogenden gearresteerde Placaat, eeniglyck mentie wierd gemaackt van Huwelycken tusschen Persoonen van de waare Gereformeerde en die van de Roomsche Godsdienst; versoeckende den Suppliant derhalven, dat haar Hoogh Mogende de voorschreeve Kerckenraad van Sluys, en alle anderen die zulks moghte aangaan, gelieven te ordonneeren en gelasten, de Huwelyck-Proclamatien van den Suppliant met gemelde Jacoba Pieternella van Née te doen en laaten geschieden van weeck tot weeck, conform het gemelde Eght-reglement.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, mits deesen te verklaaren, by interpretatie van haar Hoogh Mogende Placaat van den derden Juny des voorleeden jaars, geëmaneert tegens de ongelycke Huwelycken, dat onder deese benaaming begreepen zyn en verstaan moeten werden alle Huwelycken van Protestanten, en by gevolge zoo wel van Lutheraanen en Mennoniten als van Persoonen de waare Gereformeerde Religie toegedaan, met Roomschgesinden, en dat dienvolgende in het voorschreeve versoeck niet kan werden getreeden, maar werd het zelve afgeweesen.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net