Resolutie rakende het heimelijk trouwen
der Mennonieten 1589
(Schiedam)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 535, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Resolutie, raakende het heimelijk trouwen der Mennoniten, den 13 November 1589.

Op het versoek van Melchior Willemsz van Welhoek, als Bailliuw der Steede van Schiedam, is volgende dien geordonneert te schryven aan den selven Bailliuw, en ook aan Scheepenen van Schiedam, dat nadien de Staaten verstaan, dat eenige Doopsgezinden aldaar hen niet en reguleeren na de Ordonnantie en Placaaten van de Politie, haare af kundinge en gebooden in de Kerke aldaar hebben laaten gaan, syluiden daar na getrouwt en versamelt souden zyn in haare heimelijke en onwettige Vergaderingen of Conventiculen, sonder dat syluiden hen te vooren, of daar na, by de Kerkendienaars of Magistraaten hebben laaten trouwen, maar alleenlijk gecompareert zyn voor den Secretaris aldaar, en alleenlijk bekend en te kennen gegeeven hebben, dat sy getrouwt waaren, sonder dat men nogtans kan weeten waar of voor wat Persoonen, op wat tyd, en of sy ook wettelijk getrouwt zyn geweest; hebben de Staaten, om alle Huuwelijksche desordre en inconvenienten te verhoeden, den voornoemde Bailliuw ende Scheepenen wel willen belasten en ordonneeren, de Ordonnantie en Placaat voornoemd scherpelijk te onderhouden en na te koomen, en de Overtreeders en Contraventeurs van deselve te doen straffen; volgende de poenen en mulcten daar in begreepen, sonder dat de Scheepenen de voornoemde Ordonnantie sullen moogen interpreteeren, dan met consent van de Staaten.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net