Resolutie inzake heffing van accijnzen
van en door de steden 1679
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 592, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Resolutie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, houdende dat de Steden mede legael Hypotheecq hebben voor haer Stadts Excysen, niet alleen op de Pachters, maer oock jegens de Borgen ende Medestanders. In date den vier en twintighsten February 1679.

Is, na voorgaende delibertie, goedgevonden ende verstaen, midts desen te verklaren, dat de respective Steden van den Lande, in krachte ende ghevolge van haer Edele Groot Mog. Resolutie van den negentienden July 1625, tot inninge van hare Stadts Axcysen hebben soodanigh recht van legael hypotheecq ende parate executie, niet alleen op ende jegens de Persoonen en Goederen van de Pachters van de voorsz Stadts Axcysen, ende haer Medestanders, maer oock op ende jegens de Persoonen en Goederen van der selver Borgen, ende die voor de voorsz Pachten verschuldight zijn, als het gemene Landt is hebbende tegens de Pachters, Medestanders ende Borgen van des gemene Landts Middelen, ende die daer voor verschuldight zijn.

Accordeert met de voorsz Resolutien.

 

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net