Resolutie inzake het examineren van
schoolmeesters 1733
(Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 454-455, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Resolutie, Commissarissen tot het examineeren der Schoolmeesters naauwkeurig te letten, of deselve de vereischte qualiteiten besitten; het examen te geschieden uiterlijk binnen de tyd van een maand; ende Schoolmeesters verpligt uiterlijk binnen veertien dagen na hunne aanstellinge te vertrekken, den 7 January 1733.

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan, de Heeren Commissarissen, welke voortaan sullen assisteeren de examens van die geen, die gedespicieert sullen worden om Schoolmeesters te werden, versogt sullen werden, gelijk deselve versogt werden mits deesen, om met alle moogelijke oplettendheid en naauwkeurigheid te ondersoeken, of de Supplianten voldoen aan alle de requisiten van de Schoolreglementen van de jaaren 1709, 1715, en haar Edele Mog. Resolutie van den 29 April 1728, en in een saak van soo veel gewigt en aangeleegentheid voor Land en Kerk, als in het onderwys van de Jeugt, sonder eenige oogluikinge en na gemoede te handelen, en sulks op het alderserieuste meede te recommandeeren aan de respective Predikanten, die de examens doen sullen, ten einde het salutair en godvrugtig oogmerk van haar Edele Mog.  ten vollen bereikt mooge werden, en op dat het selve ook niet geŽludeert mooge worden door geaffecteerde dilayen van die geenen, welke een Appointement van haar Edele Mog. verkreegen hebbende, om geŽxamineert te worden, veeltyds uit verscheide oorsaaken maanden lang daar meede traineeren, waar door de vacante Schoolen ondertusschen, en selfs in den Wintertyd, wanneer de Schoolen meest gefrequenteert worden, tot groot en onherstelbaar nadeel van de Jeugt, verwaarloost worden, dat voortaan iemand een Appointement van den Raad om tot Schoolmeester geŽxamineert te worden verkreegen hebbende, uiterlijk binnen de tyd van een maand geŽxamineert sal moeten worden, of dat by daar van in gebreke blyvende, in het vervolg niet sal moogen aangesteld werden, en dat dienvolgende het Appointement, waar by de Commissarissen op een Request tot een Schoolmeesters plaatse benoemt sullen zyn, sal gehouden werden als vervallen, en dat wederom op nieuws Commissarissen sullen worden benoemt om een ander Persoon tot deselve Schoolmeesters plaatse te doen examineeren: Dat verders de Schoolmeesters immediaat na haare aanstellinge, immers uiterlijk binnen den tyd van veertien dagen, sullen vertrekken na haare respective Schoolen tot waarneeminge van deselve, en dat sy by behoorlijke Attestatie daar van, alvoorend eenig tractement te ontfangen, sullen doen blyken aan den Rentmeester van het Geestelijk Comptoir, alwaar sy betaald sullen worden, op poene van over al den tyd, welke sy langer dan uiterlijk veertien daagen van de waarneeminge haarer Schoolen sullen wegblyven, te verbeuren het dubbeld van haar Tractement.

En sal Extract deeser gesonden worden aan de Rentmeesters der Geestelijke Goederen, om sig daar na te reguleeren.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net