Resolutie inzake eed van de grutters op
de ordonnantie van het gemaal 1739
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 987, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

 

Resolutie, raakende het Afleggen van den Eed op de Ordonnantie van het Gemaal by de Grutters, den 13. September 1739.

 

De Raadspensionaris heeft ter Vergadering gerapporteert de consideratien op het advis van de Heeren van de Ridderschap en verdere haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de saaken van de gemeene Middelen, hebbende in gevolge en tot voldoening van der selver Resolutie commissoriaal van den 10 deeser, met en neevens de Heeren Gecommitteerde Raaden in de beide Quartieren geŽxamineert het advis van deselve Heeren Gecommitteerden Raaden van den 8 deeser op twee Requesten aan haar Edele Groot Mog. gepresenteert, het eene op de naam van de Grutters binnen Amsterdam, en het ander op de naam van eenige van deselve Grutters ten getaale van vier en twintig, versoekende de Supplianten by de eerste Requeste dat haar Edele Groot Mog. gelieven te verklaaren, dat sy Supplianten nietjegenstaande sy den eed aan haar geprescribeert by het tiende, zynde altans het elfde Articul, van de Ordonnantie op het Gemaal geprescribeert, en nog laatstelijk aan haar geinjungeert by haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 21 July laatstleeden, koomen te presteeren, het egter aan haar gepermitteert soude blyven Tarwen Meel te verkoopen: En by de tweede Requeste, dat haar Edele Groot Mog. haar by naadere Resolutie gelieven te ontheffen van den voorschreeven eed, of andersints aan haar te permitteeren; eerstelijk, om hun hard Koorn te moogen opslaan en hebben in haare Huisen of Pakhuisen staande in, aan of ontrent de plaatsen daar se hunnen Moolens of Quaarens hebben: ten tweede, om Tarwe Meel te moogen builen en verkoopen: ten derde, om ten alle tyde soo wel by dag als by nagt te moogen maalen: en ten vierden, om des avonds na het luiden der Boom- en Poortklok haare Waaren vryelijk te moogen bestellen; in welk geval deselve Supplianten seggen bereid te zyn om den voorschreeven eed af te leggen.
Waar op gedelibereert zynde is goedgevonden en verstaan, dat alle de Grutters in deese Provincie, soo in de Steeden als ten platten Lande, ten eersten sullen moeten afleggen den eed dat sy het Middel van het Gemaal op geenerhande wyse directelijk nog indirectelijk sullen fraudeeren, nog door de haare doen fraudeeren.
Dat de Grutters, welke volgens haar Edele Groot Mog. resolutie van den 21 July laatstleeden den eed reeds hebben afgelegt volgens het tiende Articul van de Ordonnantie op het Gemaal, welke nu is het elfde Articul, door den voorschreeven nu reeds gedaane eed niet verder sullen zyn verbonden, als hier vooren is gemeld, dat alle de Grutters verbonden sullen worden.
En dit alles, tot dat by haar Edele Groot Mog. naader hier op sal weesen geresolveert.
Dat om verseekert te zyn dat alle de Grutters den eed, soo als die hier vooren is gesteld, effectievelijk hebben gepresteert, aangeschreeven sal worden aan de Magistraaten van de respective Steeden ten spoedigsten aan de Gecommitteerde raaden in de respective Quartieren over te senden blyk dat den voorschreeven eed gedaan en afgelegt is door alle de Grutters soo in de Steeden, als op het platte Land, soo verre daar Grutters gevonden worden, onder ieders District ten aansien der gemeene Middelen behoorende.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net