Resolutie inzake de dispensatie op het echtreglement (van 1580) voor Joodse bewoners 1656 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 504-505, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Resolutie van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. De Joodtsche Natie in 't reguard van het Huwelijcken, van de solemniteyten van de Politijcque Odonnantie te dispenseren. In date den dertighsten September 1656.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, rypelijck ge-examineert en overwogen hebbende de middelen van sekere Request by de Oudsten van de Joodtse Natie binnen den voorsz Lande residerende, uyt de name ende van wegen de selve Natie aen haer Ed. Groot Mog. ghepręsenteert, houdende versoeck, dat het haer Ed. Groot Mog. goedertierne geliefte mochte zijn, om redenen in de voorsz Requeste gededuceert, uyt hunnen Souveraine macht, aen die van de voorsz Joodtsche Natie, hier te Lande in 't reguard van de Huwelijcken by de selve aengegaen, sonder daer omtrent te hebben gheobserveert ende voldaen alle solemniteyten en regulen dien-aengaende by de bewuste Politijcque Ordonnantie van den Jare 1580 gepręscribeert, te verlenen gelijcke dispensatie als aen die van de Mennoniten Gesintheyt voor desen is gheaccordeert gheweest, ende dienvolgende oock te ordonneren dat daer mede sal komen te cesseren en op te houden seecker proces voor den Gerechte van Amsterdam geintenteert, ende noch ongedecideert hangende tusschen Manuel Dias Henriques ter eenre, ende Rebecca Naar, ter andere syde, soo noopende de wettelijckheyt of onwettelijckheyt van t'Huwelijck harer overledene Ouders, als raeckende de successie van haerluyder nalatenschap: Oock daer jegens gepondeert ende overwogen de redenen, ende middelen, vervat inseeckere andere Requesten aen haer Ed. Groot Mog. gepręsenteert, op de naem van den voornoemden Manuel Dis Henriques, als getrouwt hebbende Isabella de Pina ende Lope Ramires, als gheinstitueerde Erfghenaem van syne overledene Huysvrouwe Rachel Curiel, beyde Susters en Ergenamen van Franēisco Ramires Pina, tenderende ten eynde het haar Ed. Groot Mo. gelieven mochte de voorsz saecke van de hand te wysen, ende de selve te laten aen de ordinaris Justitie; Ende op alles ghehadt eerst het advis van den Pręsident ende Raden van den Hove, en vervolghens mede dat van Gedeputeerde Leden uyt haer Ed. Groot Mo. Staets-wyse Vergadering, beyde gegeven naer examinatie van de Stucken by parthyen wederzijdts ge-exhibeert, in gevolge en tot voldoeninge van haer Ed. Groot Mo. successive Appointctementen in dates den 31 July laetstleden, ende 21 deser loopende maendt, hebben na aendachtige overweging van alles uyt haer Edele Groot Mo. rechte kennisse ende Souveraine macht, aen die van de voorsz Joodsche Natie hier te Lande in 't generael, ten aensien van de Huwelijcken by de selve albereyts aengegaen, ende d'obmissien ontrent de solemnisatien van dien door non-observantie van de voor-gheroerde Politijcque Ordonnantie gecommitteert, de voorsz versochte dispensatie verleent en geaccordeert, ghelijck haer Edele Groot Mo. de selve dispensatie aen henluyden verleenen en accorderen by desen, tot sulcken effecte dat de Huwelijcken onder de voorsz Joodsche Natie tot noch toe na hare Wetten en Usantien, behoorlijck ghesolemniseert, midtsgaders oock de Kinderen uyt sodanige Huwelijcken geprocre-eert gehouden sullen werden voor wettigh en legitim, ende specialijck mede dat in krachte van de selve generale dispensatie insghelijcks voor soodanigh sal ghehouden werden het Huwelijck tusschen wylen den voornoemden Franēisco Ramires Pina, ende Sara Naar, nu des selfs Weduwe, voor desen gecelebreert, als oock de voornoemde Rebecca Naar des selver Dochter uyt het voorsz Huwelijck gheprocre-eert: Verklarende en ordonnerende mede by desen, dat uyt krachte, ende in gevolge van de voor-geroerde verleende dispensatie, mede sullen komen te cesseren en op te houden alle proceduren, die over de wettigheyt of onwettelijckheyt van de meer-genoemde Rebecca Naar, en dien-volgende over de successie vande Goederen by de voornoemde hare Ouders naerghelaten, ergens by yemandt soude mogen wesen geintenteert: Des dat alle die gene van de meer-gemelte Joodtsche Natie hier te Lande, die voor desen alleenlijck conform hare Wetten en Regulen getrouwt zijn, ende welckers Huwelijcken noch niet zijn gedissolveert, hunne aenghegane Huwelijcken sullen hebben bekent te maecken, ende binnen den tijdt van twee maenden na date deses aen te geven aen de Magistraten van haerluyder respective Residentie-plaetsen, mitsgaders oock hare trouwe aldaer naer het ghebruyck in de respective Steden en Plaetsen geobserveert, nader te confirmeren: Ende dat voorts die gene van de meer gemelte Joodsche Natie, die hen van nu voortaen in het toekomende in het Huwelijck sullen willen begeven, haer in alles naer den inhoudt van de meer-geroerde Politijcque Ordonnantie vanden voorsz Jare 1580 pręciselijck, en sonder eenige exceptie sullen hebben te reguleren, Lastende ende ordonnerende haer Ed. Groot Mo. by desen allen ende een yegelijck die 't aengaen mach, haer naer 't gene voorsz staet, exactelijck ende punctuelijck te reguleren.
Gedaen in den Hage den dertighsten September 1656.

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net