Resolutie inzake de begrippen 'ouders' en 'magistraten'
in de politieke ordonnantie (van 1580) 1646
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 808, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

Noot: in een plakkaat uit 1671 komt het begrip ouders nogmaals als onderwerp terug.

 

 

Resolutie van de Staaten van Holland, waar by verklaart word, dat onder het woord Ouders in het derde Artikel van de politicque Ordonnantie van den jaare 1580 geen Voogden worden begreepen, als meede dat met het woord Magistraat verstaan worden Burgemeesteren en Schepenen. Den 9e Augusty 1646.

Op de Remonstrantie van de Heeren van Edam, tendeerende om interpretatie te hebben van Haar Ed. Groot Mog. over het derde Artikel van de politicque Ordonnantie deezer Provincie, te weeten, of onder het woord Ouders, in het voorsz. Articul gementioneert, meede moeten verstaan worden begreepen te zyn Voogden; item wat Haar Ed. Groot Mog. verstaan met het woord Magisraat, die in het voorsz. Artikel word gezeid kennisse te moeten neemen van het geeven of ophouden van de gebooden in materie van Huwelyk.
Waar op zynde gedelibereert, is goedgevonden in cas subject te verklaaren, onder de naam van Ouders Vader en Moeder te worden verstaan, en geen Voogden.
En wat aangaat de Magistraat, die kennisse heeft te neemen van de gewichtige matrimonieele zaaken in het voorsz. Artikel geroert, dat daar meede verstaan worden Burgemeesteren en Schepenen, die gewoon zyn over zoodanige Gerechtszaaken te zitten.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net