Nadere resolutie inzake eed van de grutters, e.a. zaken op de ordonnantie van het gemaal 1739 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 987-988, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

 

Nadere resolutie, raakende het afleggen van den Eed op de Ordonnantie van het Gemaal by de Grutters, en eenige andere pointen, den 3. December 1739.

 

By resumtie gedelibereert zynde op het advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden in de beide Quartieren, van den 14. October laatstleede, en ten selven daage ter Vergadering ingebragt, houdende, ter voldoening aan haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 12 September daar bevoorens, haare consideratien en advis over de bedenkelijkheeden ontstaan om op eenige Articulen van de Ordonnantie op het Gemaal den eed te doen afleggen by de Grutters in de Steeden en ten platten Lande; en houdende meede, by resumtie van haar voorig Advis van den 8 der selve maand, haare naadere consideratien en advis op twee Requesten aan haar Edele Groot Mog. gepresenteert, het eene op de naam van de Grutters binnen de Stad Amsterdam, en het andere op de naam van eenige van deselve Grutters ten getaale van vier en twintig, versoekende de Supplianten by de eerste Requeste, dat sy niet jegenstaande sy den eed by het tiende, zynde althans het elfde Articul van de Ordonnantie op het Gemaal geprescribeert, en nog laatstelijk aan haar geinjungeert by haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 21 July laatstleede, koomen te presteeren, het egter aan haar gepermitteert soude blyven Tarwen Meel  te verkoopen; En by de tweede Requeste, dat haar Edele Groot Mog. haar by naadere Resolutie gelieven te ontheffen van den voorschreeve eed, of andersints aan haar te permitteeren; eerstelijk, om hun hard Koorn te moogen opslaan en hebben in haare Huisen of Pakhuisen, staande in, aan of ontrent de plaatsen daar se haare Moolens of Quaarens hebben; ten tweede, om Tarwe Meel te moogen verkoopen; ten derde, om ten allen tyde, soo wel by dag als by nagt te moogen maalen; en ten vierde, om des avonds na het luiden der Boom- of Poortklok haare Waaren vryelijk te moogen bestellen.
Is goedgevonden en verstaan, dat de Grutters soo in de Steeden als ten platten Lande sullen volstaan met het afleggen van den eed aan haar geprescribeert by Resolutie van den 12 September laatstleeden, namelijk van het Middel van het Gemaal directelijk of indirectelijk niet te sullen fraudeeren of door de haaren doen fraudeeren, welken eed sy gehouden zyn jaarlijks by het ingaan van de pagt te vernieuwen.
Dat ter executie van haar Edele Groot Mog. boovengemelde Resolutie van den 21 July laatstleede het derde Articul van de Ordonnantie op het Gemaal uit deselve Ordonnantie sal worden geligt voor het doen van de eerst aanstaande verpagting van dit Middel.
Dat wyders aan de Grutters, soo in de Steeden als ten platten Lande, sal worden gepermitteert, soo als aan haar gepermitteert werd by deese, om de nood sulks vereisschende, ook te moogen maalen op een tyd op het welke het volgens het seeventiende Articul van de Ordonnantie op het Gemaal niet soude weesen gepermitteert sulks te doen, dog niet anders, ten respecte van de Grutters in de Steeden, dan na alvoorens daar toe geobtineert te hebben een schriftelijk Acte van permissie van den Pagter of sijn Collecteur, of so den Pagter buiten reede sulks soude moogen weigeren, op een schriftelijke Acte van de Heeren Burgemeesteren in de Steeden, den Pagter of sijn Collecteur daar op alvoorens gehoord zynde; en ten respecte van de Grutters ten platten Lande niet anders, dan na alvoorens daar toe geobtineert te hebben een schriftelijke Acte van permissie van den Pagter of sijn Collecteur.
En eindelijk nog te verklaaren, dat de prohibitie omtrent het bestellen van Goederen, vervat in het agste Articul van de Ordonnantie, niet applicabel is op het bestellen van Boekwyt en Gort of Meel daar van gemaakt: wordende de verdere versoeken, by de voorschreeve Requesten gedaan, afgeslaagen.
En worden de Heeren Gecommitteerde Raaden in de beide Quartieren mits deesen versogt en gelast, om te bevorderen, dat deese haar Edele Groot Mog. ordres alomme preciselijk werden nagekoomen, en aangeschreeven aan de respective Pagters van den Impost op het Gemaal, dat sy op den eed by haar gedaan sig na deese ordres sullen hebben te reguleeren; en meede nog te stellen de noodige ordres, ten einde jaarlijks by het ingaan van de pagt van het voorschreeve Middel den eed op deese haar Edele Groot Mog. Resolutie by de respective Pagters afgelegt werde.

 

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net