Renovatie van artikelen van het
Schoolreglement (van 1655) 1658/1680
(Generaliteitslanden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 5 (Den Haag, 1725),
blz. 614-615, bibliotheeksignatuur H 21 D-5.

 

Deze renovatie heeft betrekking op het Schoolreglement van 1655.

 

 

Renovatie, eerste, vyfde en sesde Articulen van het Schoolreglement, den 27. May 1658. en 14. Maart 1680.

I.
In den eersten, dat niemandt, wie hy zy, Man of Vrouw, hem en sal vervorderen, eenige Schoole te houden, om de Kinderen Duytsch, Franšois of eenige andere Spraaken, cyferen, reekenen of Schryven te leeren, ten zy de selve (na behoorlijck ondersoeck ofte examinatie) eerst by den Raadt van Staate, ofte andere, recht daar toe hebbende, daar van Acte verkregen hebben, op poene te verbeuren voor de eerste maandt hondert guldens, voor de tweede maandt twee hondert guldens, ende voor de derde drie hondert guldens, ende arbitrale correctie, waar op de Hooft Officiers en de Officieren ten platten Lande sullen hebben te letten.

V.
En op dat de Schoolmeesters haare aanbevoolen Bedieningen te beter ende onverhindert mogen waarneemen, soo en sullen sy, noch haare Familien, geensints moeten tappen, gelagen setten, gemeene middelen pachten, binnen of buyten haare Plaatsen lecteeren, noch eenige politique Officien bedienen, incompatibel met het Schoolampt of neeringe te doen, waar door de jonge Jeught in het leeren ende goede manieren eenighsints verhindert, of de Kercke ontsticht mochte werden.

VI.
Haare diensten moeten niet door anderen maar door haar selfs waargenomen werden en daaromme sullen haar niet mogen behelpen met Ondermeesteren, ten waare by sieckte of eenige andere noodige affairen, ofte oock in groote Plaatsen, daar eenen alleen niet wel alle de Kinderen en souden konnen waarneemen, doch, het selve sal niet geschieden sonder kennisse en toestemminge van de Magistraaten en Kerckenraaden of Predikanten respective, daar sulcks van noode sal zijn, en midts dat de selfde Ondermeesteren oock genoeghsaam daar toe zijn gequalificeert, ende haar na dit Reglement reguleeren, soo veel het haar aangaat, ten opsichte van de Kinderen te leeren, en in de Religie te catechiseeren, met den aankleven van dien.

LunŠ den 27. Mey 1658.
Zynde gehoort het rapport van de Heeren Schoock, en andere haar Hoogh Mog. Gedeputeerden tot de saaken van de Meyerye van 's Hertogenbosch, achtervolgens der selver Resolutie van den twee en twintighsten deeses, gevisiteert ende geŰxamineert hebbende de Requeste van Cornelis Proeningh, geseyt Deventer, Schout des Quartiers van Peelandt; Is naar deliberatie goedtgevonden en verstaan, dat den voornoemder Schout by het onvermoogen van de Paapsche Schoolmeesters, die in het voorschreeve Quartier bevonden sullen worden het School-Reglement te overtreeden, en de Kinders geleert hebben, de gestatueerde boeten en noodige onkosten sal vermoogen te eysschen van de Ouders, welckers Kinderen by de voorschreeve Paapsche Schoolmeesters ter Schoole werden gevonden.
Aldus gedaan, gearresteert, gerenoveert ende geamplieert ter Vergaderinge van de Staaten Generaal in den Hage den veertienden Martii sesthien hondert tachtigh.
Was geparapheert, J. de Brauw van Kethel, vt.

Onder stondt, Ter ordonnantie van de Staaten Generaal. Was geteekent, H. Fagel.
Zijnde op het spatium gedruckt het cachet van haar Hoogh Mog. op een rooden Ouwel, overdeckt met een papieren Ruyte.

 

 

ę 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net