Reglement voor de lakenwevers, vollers,
snijders en wevers, 1433 (Hasselt)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.

 

 

Bron: Rijksarchief Hasselt, Stadsarchief Hasselt 1, inv.nr. 72.
Register van ordonnantien 1402-1595, fol. 225-231
.

 

1 juni 1433

Johan van Hensberch, byder genaeden Goeds bisscop van Ludick, herstzoeghe van Bolhon ende greve tot Loon, allen den ghenen die desen brieff sullen sien oft hoeren lesen, groute in Onzen Here.

Wy doen kont ende te weeten dat wy, om raste, vrede ende eendrechticheyt te houden onser luyden ende ondersaeten onser stat van Hasselt, ende om die neringe ende commenschap all daer te meerderen, ende goet regement der een onder den anderen te hebben, soe hebben wy onser stat van Hasselt ende onderseten ghegheven ende verleent, gheven ende verleenen met desen onsen tegewoordigen brieve, dese poenten ende ordinancien, als vanden koere ende electien te doende, op Sinte Johans dach Baptisten, van vier dekenen, ene knape ende twee samencoepere, als dat regiment te haldene van der drapperyen ende wolwercke; welcken koere allen jaere op Sinte Johans dach vuerscreven gedaen sall werden, ewelick duerende, gelyck na sall volgen bescreven dat daer es geordineert van den twelf ambachten der selver stat, overmits goet regiment te halden van der drapperyen; dat is te weten: dat de vier ambachten, laeckemeickers, volre, cledersnyders metten ververs ende laeckenscherders, kiesen sullen, elck onder syn ambacht, vier eersame, goede, suuficiante mans die elck onder syn ambacht weet; ende die vier alsoe gecoeren van den vier ambachten vuerscreven, sullen alsdan terstont gepresenteirt werden op sint Jans dach vuerscreven voer den scoutit die nu es ende naemaels wesen sall, voer burgemeestere, geswoeren ende raet onser stat vuerscreven, om voer hon eenen eedt te doene na inhalt der privilegien ende cedulen vanden regiment gelyck die na sall volgen bescreven; ende alsdan soe sullen die vier alsoe gecoren van den vier ambachten vuerscreven elcke viern enen deken kiesen totter waerderingen der drapperyen vuerscreven, den eerbaersten, wysten, sufficiantsten ende orbaerlicksten onder dat ambacht wesende, om dat jaer deken te syne ende die rechten van der deickenyen wale ende trouwelick te halden; ende die vier man alsoe gecoren van elcken ambacht en sullen inder stat vuerscreven egheen officie halden, dat jaer vuerscreven der drapperyen vuerscreven aentaengerende. Ende tenden dat sy die vier dekenen alsoe gecoren sullen hebben soe salmen die presenteren voer den schoutit ende schepenen onser stat van bennen asselt, ende daer sullen sy gheeedt werden na inhaltden den privilegien ende ceculen daer dat regiment onser stat van Hasselt alle jaer op gheeedt woerdt; ende oft saeke were dat eynich van den sestien gecoren mannen oft eynich van den vier dekenen vuerscreven ghecoren worden in eynich jaer met eyneger symonien oft argelistendaer men dat naderhant bevenden kunde inder waerheyt, soe sall die alsoe gecoren ende bevonden worden ghepriveert werden nimmermeer officie in onser stat vuerscreven van Hasselt te halden, ende synen name ende toename sal men inder stat boick scryven ende gescreven werden tot eenre ewelicker gedenckenissen; ende alsdan sal men enen anderen deken kiesen ende stten in des gepriveerts ambacht dat jaer vuerscreven duerende, aene argelist; ende tenden dat dese vuerscreven vier dekenen alsoe gecoren gheeedt sullen syn, soe sullen sy terstont gaen op ter laecken hallen ende daer op gesloeten werden, ende, op hon eede, eenen deickenknaepe ende twee saemencoepere kiesen om die wolle te schieten; ende der deckenknaepe sall gecoeren werden uuter laeckenmeicker ambacht, een der wysten, orbelicksten ende profitelyxsten in dat ambacht wesende, om dat jaer deckenknaepe by hon te wesen ende den eedt te doene gelyck den dekenen vuerscreven. Mer die twee saemencoeperen alsoe ghecoren vanden dekenen vuerscreven, die daer orbaerlick ende profytelick toe syn suelen alsdan gheeedt werden ghelyck dat gewoenlick es ende nader alder usagien; welcken eedt nae volcht bescreven. Ende aldus begint die dy vuerscreven persoenen allen jaer aldus doen sullen, op Sinte Johans daech vuerscreven, uutgescheyden die samencoepere. Dat is te weten, off eynich officier vuerscreven in den vuerscreven koere hier naemaels bevonden worden dat hy gegeven hedde om dat ambacht te cryghen, in hindernisse des regiments, oft doen gheven, ghebeden hedde oft doen bidden, geloven oft doen geloven, overmits hon oft yemant van honnen weghen, aen wemen dat were, heymelick oft openbaere, in tegewoerdicheyt oft in eynegen toecomenden tyden, na inhalden den privilegien, statuten ende cedulen vuerscreven, dat die gepriveert sullen werden, sonder eynich verdraech, gelyck vuerscreven steit, aen argelist. Ende tenden dat desen vorbescreven eedt aldus volcomelick gedaen sall syn, soe sullen die vuerscreven dekenen, met honnen knaepe ende samencoepere, dese nabescreven ordinancien ende regiment der drapperyen ende wolwerck waele, trouwelick, eerlick ende profytelick halden, hon jaer vuerscreven, ter eeren Gods, ende onse heerlickheyt daer in te verwaeren, onser stat profyt, neringen, commenscap ende waelvaeren daer in aensien, ende verwaeren trouwelick ende waele, gelyck hier naevolcht bescreven, van poente te poente.

 1. In den iersten, soe wie gerecht gewant maken wilt, die sall die scheren vyfftich twest hoeghe,ende niet men; voert meer, soe en sall niemant aen ramen, heecke oft aen hoeft posten slaen, nocht naghel boven die scheyen steken, nocht onder aenslaen, het en sy laken dat men verwen sall, ende nader verwen nyet; soe wie dat dede, hy solts syn op twee alde grote. Item, soe en sall niemant laken cortten tusschen beyde syn haeckgaern; soe wie dat dede, die souts syn op thien croenen.
 2. Item, soe wie moreyt laken maken wilt, dat een uuten anderen, dat sall opt getouwe twee ende vyfftich twest hoege syn, ende dese elle wit, eer sy moreit sall werden gemaect, sall wert syn seven boddrager, ende daer beneden niet; ende dat sullen die dekenen verwaeren, aen argelist, ende dat men egheen droeghe werp onder die vuerscreven laecken scheren en sal; soe wie dat dede ende daer mede bevonden woerde, soe decke als dat geviel, soe sulde die verbueren drij rijale; ende oft die vuerscreven lakenen anders onghelyck weren van wevel, dat sall staen op syn alde usagie.
 3. Item, soe wie pleyn laken ongemenct maken wilt, die sullen syn opt getouwe hoeghe vyfftich twist, ende niet men; mer die gemengde laken sullen syn sesse ende viertich twest hoeghe, ende niet men; ende die min scheerden dan vuerscreven is, die souts zyn van elcken riet gebrekens op twee alde zwertte.
 4. Item, soe waer men scheert ongesmaut werp, dat sall syn twe ende vyfftich twest hoeghe; ende waer men gesmaut ende ongesmaut scheert, daer sal men den meesten volgen.
 5. Item, soe wanneer een laken bereet is totter lester schaeren, dat salmen ziegelen ende vercoepen.
 6. Item, soe wanneer eens goitsmans kint oft boede opter hallen van Hasselt brechte ongesiegelde lakene, sonder weten des goeden mans dies dat laken weere, soo en soude die goide man daer van op egheen schaede syn; mer oft hy des niet koene en were, soe sulde hys syn op twee alde groete.
 7. Item, die goede mans ende knapen die wever syn, ende hebben hon wyff ende kendere die kemmen ende spinnen om gelt, die en sullen maken mer een verwich, ende die wolle den dekenen doen besien eer sy die sullen moegen smauten; eest dat sy ander laken maken, dat is verboert. Ende soe wanneer die vuerscreven wevers den dekenen dat kundich maken dat hon wyff ende kender nimmermeer en kemmen nocht en spennen om gelt, soe moeghen sy maken alrehande laekene gelyck den anderen goeden luyden.
 8. Item, soe en sullen kemmersse, spennersse, scroyersse noch noppersse laken maken dan eenverwich, ghelyck dat poent vuerscreven steit. Item, soe en sullen dese vuerscreven luyde egheen sargien maken; soe wor syt daden, die syn verboert.
 9. Item, soe en sall kemmersse nocht spennersse niet meer dan tweerhande wolle by haer leggen; alsoo decke als men ter meer dan tweerhande by hon vunde, soe syn sys op twee alde groete. Oech en sullen sy egheenrehande gewicht by hon halden; soe waer men dat bevint, soe syn sys op die vuerscreven boete, ende dat gewicht verboeren.
 10. Item, soe en sullen egheen kemmerssen noch spennerssen niemants wolle nocht garen verderven nocht op die erde leggen; waer syt doen, sy sullens op twee alde groet ende daer toe beteren den luyden. Eest oeck dat sake dat eyneghe kemmersse oft spennersse gekemmet oft gesponnen heeft, willen sy, sy moeghen den goeden luyden hon wolle oft gaeren thuys dragen; ende eest dat sake dat men honnen loon bennen drij daghen hon niet en ghieft daer na, soe moegen syt claeghen den dekenen; ende soe sullen die dekenen denne luyden, dies die wolle oft gaeren was, segghen dat sy derre kemmerssen oft spennerssen honnen loen gheven van honnen arbeyt; ende offt die luyde neit en doen op ten selven dach, soe sullen die dekene derre vuerscreven kemmerssen oft spennerssen honnen loen betaelen, ende dan syns die vuerscreven luyde op twee alde groet ende opt gelt dat die vuerscreven dekenen betaelt sullen hebben den vuerscreven kemmerssen oft spennerssen.
 11. Item, eest sake dat eynege wyff wolle oft gaeren mer dan viere daghe thuys hiele ende dat sake were dat yemant daer over kroende, dies die wolle oft gaeren were, die suldens syn op twee alde groete, ende daer tie dienen goeden lieden hon schaede verghelden.
 12. Item, eest sake dat eynege kemmersse oft spennersse, scroyersse ende noppersse yemant werck geloeffde ende hom des neit en dede, soe sall sy verbueren twee alde groete, wert datter claechten queme; ende eest oech dat zake die yemant sprict te wercke ende hom gheen wercke en gheve, ende oft sy hon des becroenden ende den dekenen claechden, soe sullen die dekenen denen luyden dese gesproecken hadden seggen dat sy hon honnen loen geven sullen gelyckerwys oft zy hon gedient ende gewercht hadden op denen dach vuerscreven; ende oft sys dan neyt en deden op denen dach vuerscreven, soe sullens die goede luye syn op twee alde groete ende opt ghelt van den daechloen.
 13. Item, soe wie noppen oft scroyen wilt int gericht van Hasselt, die sall loen hebben altoes naden tyt, ende denen loen sullen die dekenenn hon setten ende doen hebben na hon bescheydenheyt ende gewoente der stede al omme; ende wie meer wolde hebben, die souts syn op twee alde groet.
 14. Item, soo wat persoene die contrarie deser vuergenampte poenten deden, te weten van scheersel, van den goiden lieden die weven ende die hon wyve hebben die kemmen, spennen, noppen ende scroyen om gelt, ende om alle andere die wercken om gelt, dese sulle staen ter dekenen correctie, naden alden usagien ende alden heircomen.
 15. Item, soe wat wever die eynegen persoen syn goet mesweefde, oft soe wat volre die yemant syn goet mesvolt oft mesmaict, ende oich eynich droechscherder die yemant syn goet messchuere, die sullen dat beteren den goeden luyden, ter dekenen seggen; soe woe dat ter claechten comt, op die boete van twee alde groeten.
 16. Item, soe wie moreyt laken doet maken ende dat niet gewardeirt en were, ende die guede menschen dies dat laken were kuene ten heyligen weren, aen argelist, dat dat laken gelyck was tusschen beyde die egghen, doen dat laken witt was, die sullen quyt syn met honnen eede; waer hys neit koene en were, soe waer hys op eenen reale.
 17. Item, soe watt steen werps die acht ellen scheert, die en steet neit ter dekenen correctie noccht kueren.
 18. Item, als gevilt dat vier man, meer oft men, uutvaren tot eynegen merct, daer gheen dekenen met en treckden, soe sullen die dekene eenen gueden man kiesen ende maken hom deken, (om) allen dat recht te bewaeren gelyck oft die dekenen selver in present waeren; ende oft die dekenen des vergheten hedden enen goiden man alsoe te setten, soe sullen ende moeghen die goide mans enen deken onder hon maken, om allen dat recht te bewaeren gelyck off die dekenen denen goeden man selver gemaict hedden, ende off denen deken also gemaickt yemant rebell were synen gebode, dat sall hy aenbrengen, ten tyden dat hy tot Hasselt compt, aen die dekenen vuerscreven.
 19. Item, soe wie yemant waere ende, buten synen gesellen, tot eyniger merct eynich huys oft stapel huerde, die soude verbueren sesse croenen; voert meer, en sall niemant die ter merct trect daer men loetinge hilt, moegen vurt doen oft vercoepen, die lotingen en syn teerst geschiet, op die pene van sess croenen vuerscreven.
 20. Item, soe wat laken die van buten comen uit vryen steden, die getuichlick syn, die sal men moegen vercoepen; mer die laken en sal men onder die hesselsche laken neit mogen setten, noch egheen man van Hasselt en sall die laken moegen verkoepen bennen Hasselt, nocht buten Hasselt; ende soe wie hier contrarie tegen dede, also decke ende meenich werven dat geschiede ende bevonden worde, sulde verbueren sess croonen.
 21. Item, soe wat lakene dat den ziegel verseicht is overmits den dekenen off honnen knaepe, waere dat sake dat dat laken bennen lants oft buten lants gesiegelt ende vercocht worde, soe wor men dat geprueven kunden met twee goiden mannen,die dat laken vercocht hedde, die wers op syn ambacht een jaer lanck, ende op dat goet verboeren te syne ende op die boete van x Vranckrycks croenen; ende daer na sullen die dekenen ende hon knape vorderen.
 22. Item, soe wat laken oft stuck dat men maeickt in den gericht van Hasselt om te vercoepen ende het ghetuychlick goed es, dat sal men ziegelen ende vercoepen; ende wert dat sake dat eynich laken oft stuck buten gemaect worde, overmits noet oft orloff der dekene, op dat syn getuych hedde, dat sal men vercoepen gelyck den anderen vuersecreven; ende weert oick 'tsake dat yemant wevelgaeren gebreicke, soe mach hy ander opslaen ende snydent aeff, ende leggent by dat ander ende vercoepent voer dat es.
 23. Item, soe wat manne at laken coept metter stat ziegel geziegelt syn die sullen der stat verve gebruicken gelyck den anderen goeden luyden van der stat.
 24. Item, soe wo er een laken, dat geziegelt hadden geweest, daer der ziegel aeff gevallen ware, daer sulde der ghene dies dat laken were met synen eede volstaen dat dat laken geziegelt hedde geweest, ende daer mede sal men hom eenen anderen ziegel aen slaen.
 25. Item, soe wat menschen die men vonde laken palmen aen die raeme voer die schoere, die dan die dekene oft hon knape bevonde, die soudens syn op dry alde groet.
 26. Item, soe wat laken dat men swert maicken sall ende synen alingen weet heeft, dat egheen man dat laken zieden en sall, ten sal ten iersten gewardeert ende gesiegelt syn metter stat ziegel; ende soe wie dat laken daer boven suede, die souts syn, alsoe decke als dat geviele, op die boete van twee realen.
 27. Item, soe wat wedere oft verwer die eynegen persoen met ongetuychlickheid, goede mesweet oft mesverwet off messchouwet, daerom dat yemant syn goet verliesen muchte, die sullens syn op die boete van neghen alde groeten, ende daer toe den goeden luyden hon schaede verghelden.
 28. Item, soe wat sueder oft verwer die eynigen persoon syn goet mesmaicken sonder hon schout, dat sullen sy moeten beteren met goeder verven.
 29. Item, soe es geordineert, dat egheen lakenen die van buten den eyghen van Hasselt comen ende buten geweven syn, en sullen geweet noch geverwet werden inder stat van Hasselt het en were 'tsake dat die ghene dies die laken verwen, ten heyligen kuene weren dat sy die laken selver souden doen snyden in honnen huyse te clederen, ende neit te vercopen; mer luyde van buten die bennen der stat vuerscreven getuychlick garen brechten, daer sullen sy moegen aeff doen maeken, inder stat vuerscreven oft in den eygen, laken die sal men moegen weven, vollen, scheren, weeden ende verwen; mer die laken en sullen der stat siegel neit gebruycken.
 30. Item, soe en sall egheen laken dat van buten den eyghen compt inder stat van Hasselt geweet noch geverwet werden, ten weren stucken van xv ellen oft vanxvi ellen lanck, ende neit daer boven, het en were tot honnen slytene; ende soe wie dat dede, die souts syn op twee reale soe decke als dat geviele.
 31. Item, waer dat sake dat yemant van buten alinge laken ontwee snede ende daer van stucke maickde, op argelist, om die doen te weeden ende te verwen ende om die dan te vercoepen, die souts syn op xii reale.
 32. Item, soe en sal men dese nabescreven wolle neit moghen wercken, dats te weten: schotse wolle, spaensche wolle, berwyckx wolle, ende luycker peelwolle; me enghelsche ende alder heerlandsche peelwolle sal men wael moegen wercken. Ende oft yemant buten oft bennen gecocht hedde dat deze vuerscreven verboeden wolle neit en ware, ende hem yemant dat aen tyden wolde, dat sall derghene dies die wolle is, met bewys off op synen eedt, volsaen dat dat egheen verboden wolle en is; ende allen ander wolle die men hier bennen bringt met secken ende gewoenlyc es te schieten, die sal men schieten nader alder usagien van den samencoeperen vuerscreven.
 33. Item, soe sal men mogen maken allen laken die goet genoich syn van wollen, swert oft roet ( te maken sonder) (woorden tussen haakjes die te veel lijken); die loken laken sal men gruyn oft blouwe moegn maken, ende die sullen vyftich twest hoeghe staen opt getouwe; ende die sal men wit ter peertsen brenghen, ende waerderen oft sy daer toe wael gemaict syn van meecksele; ende oft sy, naeder verwen, maete bennen twee ellen vonden wuerde, soe sal men hon een litse aeff ryten, ende vercoepense voer dat sy syn.
 34. Item, weert dat eynich wit laken cochte ende hem mate gebreicke, oft dat yemants anders laken maickde die mate gebreicke na der verwen, denen solde men een litse aeff ryten ende die ziegel aeff doen, ende vercopense voer dat sy syn.
 35. Item, soe wat persoene laken verset ter lombaerden oft elswoe op woecker dan voer synen verdienden loen, die solde verbueren een boete van dry realen, ende, voer die boete, sal men pande haelen, voer d'laken ende voer den cost daert voer staende es; ende oft tot des mans huys egheen pande en waeren, soe sal men alsulligen mensche, metten heer, van versueck der dekenen, metten halse halden, totter tyt toe dat hy dat gericht sall hebben daer dat laecken te pande voer stont, metten cost ende boeten vuerscreven.
 36. Item, soe is geordinneert dat nyemants breede laken maken en sall bennen den eygen van Hasselt, sy en sullen syn sestich twesst hoeghe opt getouwe, staende op dy ellen meten dume, ende neit myn; ende een yegelick mach voertscheren alsoe hoeghe als hy kan; ende die laken sal men laten opt getouwe, end die deken sullen die laken waerderen van weken te weken; ende die dekenen sullen die laken anderwerven waerderen als sy gemiddelschoert syn, oft sy goet genoich syn van wollen ende maecksele, ende neghen vierdel breet, ende neit min; ende die vuerscreven laken sullen syn van engelscher zackwollen metten roue; ende alsulcke lakene die men int gebreeck vonde als vuerscreven es, die en sall men neit ziegelen metten groeten zieghel, mer men sall hon een gaet achter slaen, ende vercoepen voer ander laken.
 37. Item, soe eest geordinneert dat men, van nu voert, dry daghe in die weke als die weke alinch es, het en were xiv daeghe vier eynighe merct daer onse coemiede plegen te vaeren, dese vuerscreven bewarde trecken ende peertsen sullen; ende dat die dekene, die nu syn oft naemaels comen moegen, eghenen van den vuerscreven lakenen anders doen en sullen dan den eenen alsoe den anderen, sonder partie daer in te hebben, na synre verdienten, aen argelist, ja na honnen besten sinnen, om niemants wille; ende dese vuerscreven laken sal men trecken tot eenen genoemde tyde van den daghe, te weten tusschen priemtyde ende vespertyde; ende soe wat lakenen die men brechte als die dekenen daer boven waeren, dies dat dat laken were sulde verbueren eenen blaffart, ende men soude dat laken op deenen daech neit mogen trecken; ende voert meer, soe sal men die peertse leggen op der hallen, ende daer sal men die vuerscreven laken trecken; ende daer sullen die dekenen allen by syn, alsoe verre als sy inder stat syn; ende die laken sullen verbonden syn met een gelycken teken, te weten dat teken met eenen knoepe; ende als men die lakene getrect eeft, soe sal men den zieghel sluten datter niemant toe gaan en mach, sy en sullen allen daer by syn als men trecken sall gelyck als vuerscreven es.
 38. Item, soe ist geordinneert oft yemant inder stat vuerscreven oft eygen laken maecte die onziegelwarich waren, dats te weten van tweederhande oft dryderhande garen, oft droeme onder wevel gescoten, ende dat ten ziegel brechte om dat te vercoopen, die sulde verbueren dat laken, het en ware tot syns selffs dragen oft synre familien.
 39. Item, allen die laken die valsch syn ende van ongetuichlicken goide gemaict syn, te weten van noppen, flocken, scroederlingen ende gekaert, dat sullen die dekenen inbrengen voer den scoutet, ende daer sal men over richten met den scepenen ende met den vuere.
 40. Item, soe woe die dekenen vinden wolle, laken, garen ende allen dat ongetuichlick es oft gestolen, dat dekeneyen toebehoert, des sullen die dekenen oft hon knape mechtich syn aen te verden ende op te halden te onser behoeff, onser stat ende tot honnen behoeff, ende des volcomen macht te componeren te onser behoeff, tonser stat ende ter dekenen behoeff, nader alder usagien; ende oft die dekenen oft hon knape eynige goede wisten ongetuichlick, ende hon die befaemt weren, dat sy derre famen nae sullen volgen, die ongetuychlicke guede oft saken te sueckene soo waer sy die wisten ende hon aenbracht weren; ende oft hon daer van eynige persoen rebel weer, die sulden staen ter correctien gelyck oft sy den scoutet van onser wegen, onse burgemeesteren, geswoeren ende raet onser stat vuerscreven mesdeden, oft eynigen van hon.
 41. Item, weert sake dat eynich wedere, verwer of andere mensche brecht oft sende, in eyniger wys, laken van buten te ziegelen, die sulde verbueren dat laken ende syn ambacht een jaere.
 42. Item, soe is geordineert soe woer die dekenen ellen vonden die te cortt weren, ende die goide man dies die elle were neit en wiste dat syn elle te cort were, ende des kuene were ten heyligen op synen eedt, sonder argelist, ende dat hy daer mede ontfinghe ende leverde, die sulde met synen eede volstaen; ende waer hys niet kuene en were, alsoe decke dat bevonden worde, die sulde verbueren een boet van dry realen.
 43. Item, weert saken dat eynich van den vier dekenen oft hon knape orloff gheven poenten te doen contrarie desen poenten vuerscreven, oft eynich van hon selven deden poenten contrarie desen poenten vuerscreven, die souts syn op thien croenen ende op dat goet ende syn ambacht verboert, ende voerts nimmermeer officie te halden.
 44. Item, soe gheven wy ende hebben gegeven hon orloff dat sy allen jaer, voor sint Jansmessen Baptisten, met rade onss scoutiten onser vuerscreven stat ende der vier ambachten vuerscreven, aeff ende toe mogen doen poenten die honnen ambachten profytelick weren, totter neringen behoeff onser stat vuerscreven, ende daer op penen te setten alsoe hon nut duncken sall, te bekeren als hier onder bescreven es; toebehoerende, allen dese bescreven boeten ende bruecken die vallen sullen in dese saken vuerscreven, van jaer te jaer, tot onss ende onser nacomelingen, busschopen van Ludick ende greven tot Loen, voer een deerdel, een deirdel onse vuerscreven stat, ende een deerdel der dekenen vuerscreven, aen argelist.

In orkonden der waerheyt allen der poenten vuerscreven, soe hebben wy onsen ziegel desen tegenwoerdigen openen brieven aene gehanghen.

Ghegeven in den jaere Onss Heren dusent vierhondert ende drye indderttich, op ten iersten daech der maent van junio.

 

   

2003 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net