Reglement voor de schoolmeester
in Nieuwerkerk, Duiveland (1727)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Afkomstig uit de Actaboeken Kerkenraad 1712-1817, in het kerkarchief Nieuwerkerk
(Duiveland, Zeeland); transcriptie van de heer J.H. Overbeeke uit Ede (circa 1965),
verkregen via de heer J.F. Stoutjesdijk uit Bennekom

 

 

Orde der reglemente voor de vercore schoolmeesteren voorz. zame
getrocke uyt 't coll. qual. gehouden 1ste mey 1668 en 19 dito 1670 en 2 nov. 1679.
[20-12-1717, ingevoegd tussen blz. 70 en 71]

   

I Zal de schoolmr. kort na 't tweede geluyd in de kerk komen, en zoo haest enig volck is beginnen te leze en dat zoo lang tot het voor de 3mael ophoud van luyde.
II Dat hij zal gehouden zijn school te houden van den 1sten sept. tot den 1sten mey en in gevalle in de volgende maanden meer als 12 kinderen schools quame zal gehouden zijn 't geheele jaar school te houden.
III Zal ook in de winter 4 oft 5 maande avondschool houde.
IV Zal ook voorts van negen tot elft, voots van ene tot den 4 ure school houden.
V Zal de schoolmr. gehouden zijn de k[erkenraa]d. in haar werk de vrage en de gebode te leeren en te doen opsegge.
VI Ene ter week de schrijvers een capt. te doen scrijven opdat alzoo de jonge jeugt door de goede jalousie male opwecke.
VII 2 lessen de k[erkenraa]d zoo des voormiddags als des namiddags de k[erkenraa]d te doen opzeggen.
VIII Zullen deze lessen door den schoolmr. zelfs gehoord worden, ten ware bij enige ongelegenh. en dat de schole zoo mogt aandine dat door de schoolmr. sulks niet zoude konnen geschieden sal in sood. gelegenh. de dienst van zijn beste en vroomste scholieren mogen gebruycke.
IX Zal ten minste 2 3 maal ter weeke oft alle dage voormidd. met de k[erkenraa]d een vers uyt de psalmen zingen.
X 2 Maal daags de k[erkenraa]d laten vir stoke zoodra 't begind koud te worde en de kinderen op te dragen hout en turf te bringen.
XI 't Maandgeld zal zijn te ouder geoonte te wete 2 stuyvers voor die A.B.C. leere oft die spelle oft leese. De schrijvers een schelling die leere cijfere 2 schellings.
XII Dit maandgeld zal moeten betaald worden ten minste 19 daags na de vervaldag oft na dat de maand uyt is zoo ymand langer wagt zal de schoolmr. vermoge dobbel oft te scrijve, en zoo ymand dan nog niet betaald zal de schoolmr. vermoge de k[erkenraa]d thuys te stiere na dat hij de ouders van sulks kind 2 oft 3 mael gemaand hebben, het van nogthans worden uyt genoemde k[erkenraa]d die van den arme besteed worden oft wiens k[erkenraa]d van den armen leven.
XIII En zal niemand laten voorzingen zonder kennisse van den predikant en mits lidmaat zijnde.
XIV Zal de predikant met een van de broederen uyt de kerkeraad de schole in de maand een visite bringe.
XV 't Morgengebed in de morgenschool, met uytgaen der oghtschool 'ij gebed voor de ete de dankzegge na de ete in 't begin van de middagschool in 't uytgaen 't avondgebed oft door de meester oft uyt zijn beste scholiere.

 [Ondertekend:] Maximiliaen van den Doele.

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net