Publicatie inzake huwelijksverbod 1736 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 541, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Publicatie, verbooden de Huuwelijken van een Man met sijn overleeden Huijsvrouws Stiefmoeder, en van een Vrouwe met haar overleeden Mans Stiefvader, den 23 February 1736.

De Staaten van Holland en Westvriesland, allen den geenen die deese sullen sien of hooren leesen, salut, doen te weeten: Alsoo Ons eenige bedenkelijkheid is voorgekoomen, of het, volgens Onze Ordonanntie van Policie van den 1 April 1580, geoorloft soude zyn, dat een Man soude trouwen met sijn overleeden Huisvrouws Stiefmoeder, of niet, en dat Wy dienstig hebben geagt, die bedenkelijkheid weg te neemen.

Soo ist, dat Wy, na ingenoomen consideratien en advis van den Pręsident en Raaden van den Hoove, goedgevonden hebben by weege van elucidatie van Onse voorschreeve Politique Ordonnantie, voor het toekoomende te verbieden, soo als Wy verbieden by deese, de Huuwelijken van een Man met sijn overleeden Huisvrouws Stiefmoeder, en van een Vrouw met haar overleeden Mans stiefvader.

En op dat een iegelijk hier van behoorlijke kennis soude hebben, begeeren Wy, dat deese alomme gepubliceert en geaffigeert sal worden daar het behoord, en te geschieden gebruikelijk is.

Gedaan in den Hage den 23 February 1736. Onder stond, ter ordonnantie van de Staaten. Was geteekent, Willem Buys.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net