Publicatie inzake het collecteren en opbrengen
van het provisioneel middel 1749
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 1214-1215, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

 

 

Publicatie van de Staaten van Holland, waar by kennis word gegeeven van de gemeene Resolutie, om de Middelen, die bevoorens zyn verpacht geweest, te doen collecteren, en een ieder aangemaant tot het richtig opbrengen van zyn taux in het provisioneel Middel. Den 5e July 1749.

De Staaten van Holland en Westvriesland, allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, salut; doen te weeten: Dat Wy by Onze Publicatie van den 26e July 1748, hebben vastgesteld een provisioneel Middel in plaatse van de afgeschafte Pachten voor den tyd van zes maanden, en het welk Wy om reedenen, vervat in Onze nadere Publicatie van den 22e April laastleeden, tot Ons leedweezen hebben moeten prolongeeren voor dit loopende jaar, en het zelve Middel zoo verre in ordre gebracht en gevordert zynde, dat Wy hebben kunnen bedacht zyn, en Ons in staat bevonden tot het arresteeren van een finaal en permanent Middel, gelyk Wy vervolgens het zelve hebben geresolveert en vastgesteld.

ZOO IST, dat Wy, om aan het genoegen en verlangen van Onze Ingezeetenen te voldoen, hebben goedgevonden aan dezelve daar van kennisse te geeven, te weeten, dat Wy, met overleg en communicatie van Zyn Hoogheid den Heere Prinse van Orange en Nassau, Onsen Erfstadhouder, hebben geconsenteert en bewilligt, dat tot remplacement der afgeschafte Pachten, zullen worden geheeven by collecte, op de zeekerste en min kostbaarste wyze, de Middelen die bevoorens zyn verpacht geweest, zoodanig dat Wy te gelyk in de Ordonnantie daar op te statueeren, alle attentie zullen hebben, om de kleine Gemeente te soulageeren door een vermindering op de lasten van derzelver noodig Voedsel, in welke Middelen zoo wel Vreemdelingen als Ingezeetenen zullen moeten contribueeren, en waar door zal worden geintroduceert een egaale practycq door Onze geheele Provincie, en de penningen daar van te provinieeren richtelyk in 's Lands Kasse zullen koomen, en Onze Ingezeetenen worden bevryd van de vexatien, die dikwijls onder de verpachte Middelelen hebben plaats gehad, en waar door vervolgens de reedenen van het ongenoegen, dat Wy voor deeze tegens de verpachte Middelen hebben bespeurt, alle zyn wechgenoomen en koomen te cesseeren.

En alzoo Ons is voorgekoomen, dat eenige qualyk Geintentioneerden zich niet ontzien om te debiteeren, als of Onze intentie zoude zyn, het bovengemelde provisioneele Middel langer als dit jaar te continueeren, en sommige Baatzuchtige niet ontzien te debiteeren, als of het zelve niet richtelyk zoude moeten worden voldaan, en echter ieder getrouw Onderdaan zal weezen gepersuadeert, dat de nood van 's Lands Finantie ten hoogsten requireert, dat het zelve, ingevolge Onze Publicatie van den 22e April laastleeden worde betaald,

ZOO IST, dat Wy, om op alle wyze zulke verderffelyke en ten uitersten ruineuse machinatien tegen te gaan, en te gelyk Onze serieuse intentie te declareeren, goedgevonden hebben, met overleg en communicatie van Zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau, Onzen Erfstadhouder, een iegelyk alsnoch op het serieuste by deeze te adhorteren, vermaanen en beveelen, om, ingevolge van meergemelde Onze Publicatie van den 22e April, haar tauxen, waar op zy zyn gesteld, door de Commissarissen in de respective Steden en Dorpen, ingevolge den aanslach door Onze Commissarissen van dezelve toegezonden, op de gestelde termynen te voldoen, en waar aan Wy niet anders kunnen vertrouwen, of zal met alle bereidwiligheid worden voldaan, een iegelyk alsnu verzeekert zynde dat dit Middel niet langer als dit loopende jaar zal koomen te subsisteeren, niettegenstaande het zelve eenigzins bezwaarlyk aan sommige zoude moogen voorkoomen, door dien de voor deeze verpachte Middelen ongevoelig zyn betaald geweest, als waar door Wy zullen worden bevestigt in de goede opinie, die Wy van dezelve hebben betuigt te hebben in Onze Publicatie van den 26e July 1748, dat zy zich de lasten tot behoud van het gemeen best, niet zullen willen onttrekken, en waar door te gelyk te leur zullen worden gesteld de zoo verderffelyke machinatien van qualyk Geintentioneerden, en de waare zucht en liefde tot behoud en conservatie van het lieve Vaderland en al wat dierbaar is, op het krachtigste zal worden beweezen, alzoo Onze serieuse intentie is, niet alleen tegens de geenen, die als boven gemeld, Onze Ingezettenen zouden zoeken te misleiden, of van haar plicht aan Ons verschuldigt af te trekken, te doen inquireeren, maar ook tegens dezelve als Perturbateurs van de gemeene rust, en Verachters van Onze beveelen, ingevolge de Placaaten van den Lande te doen procedeeren, gelyk ook tegens deeze Onze heilzaame vermaanige en beveelen, zich in haar plicht niet zullen kwyten, zonder eenige conniventie of delay, by parate executie, ingevolge van Onze rigoureuse Letteren executoriaal zal worden geprocedeert.

En op dat alle en een iegelyk die het aangaat moogen weeten Onze ernstige en goede intentie, en zich punctueelyk daar na reguleeren, begeeren Wy, dat deeze alomme gepubliceert en geaffigeert zal worden daar zulks behoord, en te geschieden gebruikelyk is.
Aldus gedaan in den Hage onder het klein Zeegel van den Lande, den 5e July 1749. Onderstond, Ter ordonnantie van de Staaten. Was geteekent, C. Boey.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net