Publicatie met de toelichting op de verbodsartikelen
uit het Echtreglement (van 1580) 1664
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 506, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Publicatie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, houdende elucidatie van de Articulen in de Politijcque Ordonnantie, waer by de overleden Huysvrouwen Broeders of Susters Dochter verboden wordt te trouwen. In date den een en twintighsten Mey 1664.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Alsoo in het sevende, achtste ende andere volgende Articulen van de Politijcque Ordonnantie schijnt te resideren eenige duysterheyt, of namentlijck onder de graden van affiniteyt, in de welcke het niet en is gepermitteert te trouwen, mede verstaen moet worden verboden te zijn, met sijn overleden Huysvrouwe Broeders of Susters Dochter Huwelijck te contracteren, bermidts aldaer onder de enumeratie van de verboden graden van affiniteyt, het voorsz casus in specie niet en is ge-expresseert. SOO IST, Dat Wy daer inne willende voorsien, tot elucidatie en ampliatie, by forme van interprętatie goedtgevonden hebben eenen yegelijcken van Onse goede Inghezetenen te Warschouwen ende bekent te maecken, alvooren daer op tot meermalen gehadt hebbende de consideratien ende 't advis van onsen Hove, dat Wy als noch, conform voorgaende iterative dispositien, verstaen, dat soodanige Huwelijcken als vooren, niet jegenstaende daer van geen Speciael verbodt in 't voorsz achtste en volgende Articulen en is ghedaen, zijn, ende by Ons sullen werden gehouden voor ongeoorloft, ende niet gepermitteert. Verbiedende dien-volgende allen ende een yegelijcken soodanighe Huwelijcken te contracteren, op poene in het 13.  Art. van de voornoemde Politijcque Ordonnantie negrepen. Pręsidenten ende Raden van beyde Onse Hoven, den Advocaet-Fiscael en Procureur-Generael, midtsgaders allen anderen Officieren en Justicieren van Onsen Lande, jegens de Overtreders ende contraventeurs van desen te procederen en doen procederen naer behooren. Ende ten eynde niemandt hier van ignorantie  en prętendere, nemaer alle ende een yder weten moge waer naer hy hem hebbe te reguleren, begeren Wy dat dese alomme daer het behoort, en te geschieden gebruyckelijck is, sal werden ghepubliceert ende geaffigeert. Gedaen in den Hage onder Onsen grooten Zegel op den een en twintigsten Mey des Jaers ons Heeren en Salighmaeckers 1664.

Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Staten. Geteeckent, Herb. van Bequmont.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net