Plakkaat inzake verkopen of vervreemden
van huizen, erven, land, enz. 1529
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Cornelis Cau, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien
ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 1 (Den Haag 1655),
kolommen 373-374, bibliotheeksignatuur H 21 D-1.

Eveneens gepubliceerd in Textus Minores XXXVII, Miniplakaatboek, zeven van
de belangrijkste wetten uit het oud-vaderlandsch recht,
uitgegeven onder leiding van J.A. Ankum en J.Th. de Smidt (Leiden 1968), blz. 1-4

 


[PLAKAAT] ROERENDE DAT NYEMANDT HEM EN VERVOERDERE TE VERCOOPEN OFT VERVREEMDEN EENIGHE HUYSEN, ERVEN, LANDEN ENDE DIERGELYCKE, DAN VOOR DE WET VAN DE PLECKE, DAER DIE GELEGEN ZYN 

By den keyser. 

Onsen lieven ende getrouwen die stedehoudere ende luyden van onsen rade in Hollandt, saluyt ende dilectie. Alzoe t'onser kennissen gecommen is, dat onse ondersaeten ende ingesetenen ons lants ende graefscepe van Hollandt dagelicx aliŽneren ende [ende ontbreekt in GPB] vervremden, ypotequeren ende anders haer goeden belasten, voor anderen heeren rechters ende bancken dan degeene onder dewelcke die goeden gelegen zyn, waermede die coopers worden gecircumveniŽert ende bedroghen, ende daeruuyt dicwils questie ende processen rysen, mits dat diegheene die de vercoopinge, transporten off aliŽnaciŽn doen, somtyts dien panden, off de bepalinge ende limiten derselver nyet wel en verclaeren ende oick die lasten ende opstal van de voors. huysen, landen ende erven verzwygen, ende dat die overmits die voors. officieren ende rechters den ryckdom van hoern poerters, buyeren ende ingesetenen nyet en connen geweten, omme daernaer huer settingen van den ommeslagen ende anders te maecken, nae grootheyt van elcx goet; 

Willende daertoe voorzien, wy, gehadt uwen advys, by deliberatie van onse zeer lieve ende zeer beminde vrouwe 
ende moye, die eertshertoginne van Oistenrycke, hertoghinne ende gravinne van Bourgoingnen, voor ons regente in onsen landen van herwaertsovere, ende ten advyse van den hoofde, president ende luyden van onsen secreten raide, neffens hair wesende, u ontbieden ende scerpelick bevelen, ghy van onsen wegen doet condighen ende publiceren voor edict, alomme in onsen voors. lande ende graefscepe van Hollant ende West-Vrieslant, daer men gewoenlick is publicatie te doene: 

(1.) Dat nyemandt van onsen voors. ondersaeten, ingeseten off anderen wonachtich binnen denselven lande 
ende graefscepe, van wat condicie ofte staete hy zy, hem voertaen en vervoerdere te vercoopen, belasten, trans- 
porteren, vervremden oft ypoteeckeren eenighe huysen, landen, erven, thienden, thinse off andere immeuble 
goeden, dan voer den rechters ende ter plecken daer die goeden gelegen zijn. 
Daertoe verclaerende, dat alle vercoopinghen, belastingen, vervreemdinghen ende ypothequeringe anders gedaen, gehouden ende geacht sullen worden als nul, negheen ende van onwaerde, uuytgesondert alleenlijcken van leengoeden, die getransporteert sullen worden voor den leenheere ende zynen mannen naer ouder gewoente. 

(2.) Ende ter observacie van des voirs. is, interdiceren wy u ende u ontbieden, voertaen, naer date van der publicacie van desen, egheen vercoopinghe, alienacien off belastingen van eenigen immeublen goeden te passeren, noch daeraff acte off anderen brieven te verlenen, tenzy dat deselve vercoopinge, aliŽnaciŽn, transporten, vervremdingen offte belastingen eerst gedaen zy ende geschiet voor den officiers ende wethouders van der plecken, onder wien die huysen, landen ende erven, die men vcrcoopen, belasten, transporteren oft alyeneren sal, staen ende gelegen zyn, ende dat u daeroff, by brieven gemaict ende gepasseert onder zegelen auctentyck, deuchdelyck blycke. Welverstaende, indien yemandt voorder bescheyt ende condempnacie voor uluyden doen ende hebben wilt, sal in dien gevalle mogen passeren ende nemen acte van condempnacie, diewelcke men sal transfixeren doer den brieve, want ons alzoe gelieft. 

Gegeven in onser stadt van Bruessele, den Xen dach van meye, in 't jaer duysent vyfhondert negen ende twintich. 

Ende upte ploye stont gescreven: By den keyser in zyn raide. Ondergeteyckent: L. Dublioul. 


Textus Minores meldt verder nog:
Dit placcaet vernyeut ende gepronunchiŽrt by den substituyt van den greffier in de audiŽncie voor eenen yegelicken, den XXen meye anno 1560. Deze wederafkondiging is te vinden in ARA, 2e memoriaal van de griffier B. Erest, Hof van Holland 39, fol. 15-25v. De tekst eindigt met: Ende es 'tzelve van nyeus openbaerlicken in de audiŽntie, den suppoesten vergaedert zynde, by den substituyt van de griffier gepronunchiŽrt ende uuytgelesen, den XXen may anno XVe ende tzestich.

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net