Placaet tegens Godtloose Vloeckers en Lasteraars
1642
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: ARA, Archief Staten-Generaal, toegang 1.01.06, inv.nr. 12548.223

 

Placaet
Tegens Godtloose Vloeckers en Lasteraers

 

Al soo by daghelijcksche experientie in desen Legher bevonden werden vele en menichvuldighe Godtloose Vloeckers en Lasteraars, Soo ist dat omme dierghelijcke gruwelen, ende Godts-lasteringen te verhoeden, by Syne Hoocheyt mits desen wel expresselijcken, aen alle persoonen van den Leger, voor wat Natie, Staet of conditie deselve oock mogen zijn, geinterdicteert ende verboden werdt, dat, van nu voorts aen hem niemandt en vervordere den Name des Heeren te blasphemeren ofte lasteren, op pene dat de Contraveneurs, indien sy Officieren zijn, voor d'eerste reyse een Maent Solts verbeuren sullen, te appliceren een derdendeel ten profyte van den Aenbrenger, ende de twee resteerende derdedeelen voor den Armen. Ende voor de tweede reyse, sullen de selve Officieren van hare respective Chargen gedeporteert werden, voor soo langhe als syn Hoocheyt goet vinden sal. Ende in ghevalle sy Soldaten ofte andere Persoonen zijn, die gheene Chargen en hebben, sullen voor d'eerstemaal, onder den blauwen Hemel, voor haere Regimenten, ten toone van alle de werelt aen een pale ghesloten, ende twee dagen lanck te water en broode aldaer gestelt, en de tweede mael met een gloeyende priem door de tong geboort, ende uyt het gebiet van desen Staet ghebannen werden.
Lastende hier mede allen Collonellen, ende allen anderen Officieren respective, tegens de Contraventeurs van desen strictelijck, ende sonder conniventie procederen, ende Soldaten voor de eerste reyse te doen executeren, gelijck voorsz is. Ende voor de tweede reyse by syne Hoocheyt aen te klagen, ten eynde de verdere mulcten en straffen teghen d'Officieren, Soldaten, ende andere persoonen, met Kennisse ende voorweten van Syn Hoocheyt, moghen werden gheexecuteert. Actum in den Leger tot Botbergen, den negentiende Julij, Anno 1642.

Fr. Henry de Nassauw

Ter Ordonnantie van Syne Hoocheyt

C. Huygens

 

 

in 's Gravenhage

By de Weduwe, ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Iacobssz van Wauw, Ordinaris Druckers van sijn Hoocheyt den Prince van Orangien. Anno 1643.

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net