Plakkaat inzake het aanscherpen
van de vervolging van overspel 1677
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 507, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tegens het Overspel. In date den elfden September 1677.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weten: Dat Wy om het perpetreren van het delict van overspel, soo veel mogelijck af te snyden, ende de Officieren des te beter tot ondersoeck van 't voorsz delict te encourageren, goetgevonden ende ghestatueert hebben, vinden goet ende statueren by desen, dat van nu af aen de pecuniele boetens, in de sesthiende en seventhiende Articulen van de Politijcque Ordonnantie vermelt respectivelijck, sullen werden ghequadrupliceert, ende in reguarde van de Overspelen, begaen werdende by twee gehuwde Persoonen, in 't vijfthiende Articul van de voorsz Ordonnantie breeder uytgedruckt, dat die geene, die 't selve sal komen te begaen, boven de boete van infamie, midtsgaders het deportement van sijn Ampten en Officien, en bannissement noch sal verbeuren een boete van duysent guldens; dat nademael den aenwas ende het toenemen van het voorsz Delict niet alleen is te imputeren aen de gheringheyt van de straf, maer oock dat het voorsz quaet wel insonderheyt werdt veroorsaeckt, door de meenighvuldige compositien van de Officieren, met die gene die op het voorsz Delict geattrappeert of andersints daer aen schuldigh bevonden worden; daeromme de selve Officieren wel scherpelijck te verbieden, gelijck wy haer verbieden by desen, met yemandt, wie hy oock soude mogen zijn, ter saecke van een begaen Overspel, 't zy secretelijck, 't zy door tusschenspraeck, of ten overstaen van den Rechter, of yemandt anders te composeren of transigeren, op de verbeurte van twee-vour van 't gene sy ter saecke van alsulcke transactie soude mogen hebben ghenoten, de helft te appliceren ten behoeve van den genen, die alsulcke transactie of compositie aen den Rechter sal hebben bekent gemaeckt; ende by soo verre eenigh Officier ter saecke van de voorsz compositien of transactie achterhaelt en gecondemneert wesende, sich naderhandt voor de tweede-mael quame te misgrypen, dat als dan de selve sal verbeuren het vier-vout van de bedongen of ontfangen penningen, te appliceren ende te verdeelen als boven, midtsgaders van sijn Ampt gedeporteeert, ende voor infaem en inhabil verklaert sal werden; Ende ten eynde de voorsz compositien des te beter soude mogen werden gheweert, dat alle ende een yegelijck sal werden gequalificeert, gelijck de selve gequalificeert werdt by desen, om de voorsz Officieren ter saecke van de voorsz compositien te mogen calangeren, ende dat de selve sullen profiteren 't gunt daer in de voorsz Officieren volghens desen onsen Placate sullen werden gecondemneert.

Ende ten eynde niemandt hier van ignorantie en prętendere, soo begeren Wy dat desen alomme gepubliceert ende geaffigeert sal worden daer 't behoort, ende in ghelijcke saecken te gheschieden gebruyckelijck is. Gedaen in den Hage den elfden September 1677.

Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Staten. Geteeckent, Simon van Beaumont.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net