Plakkaat tegen het trouwen van personen die met
elkaar overspel hebben gepleegd 1674
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 507, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tegens het trouwen van Persoonen met den anderen in overspel geleeft hebbende. In date den achtienden July 1674.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weten: Dat Ons is bekent ghemaeckt, dat Persoonen met den anderen in overspel gheleeft hebbende, ondernemen in den voorsz Onsen Lande met den anderen te huwen, ende het selve is een saecke van quaden exemple, dangereus ghevolgh, ook strydende jegens de dispositie van beschreven Rechten, dat Wy in dien deele willen hebben achtervolght. SOO IST, Dat Wy daer jegens by Onse Politijcque Ordonnantie niet uytdruckelijck hebbende voorsien, ende nochtans 't selve begeerende te weeren ende expresselijck verbieden, gelijck Wy doen midts desen, alle ende ygelijcken Persoonen, van wat qualiteyt of conditie te zijn, met den anderen in Overspel geleeft hebbende, t'eeniger tijdt met den anderen in Huwelijck te treden; op poene niet alle[e]n, dat het selve Huwelijck sal werden ghehouden voor nul en van onwaerde, nemaer oock daer en boven op arbitrale correctie, boven de straffen en poenen by de beschreven Rechten daer jegens gestatueert. Lastende de Pręsidenten ende Raden van den Hoogen Rade, ende van Onsen Hove, ende voorts alle Officieren ende Justicieren, henluyden na den inhoude van dese te reguleren. Ende ten eynde niemandt hier van ignorantie en prętendere, Lasten Wy dat dese alomme in den voorsz Onsen Lande sal werden gepubliceert ende geaffigeert daer sulcks behoort, ende in ghelijcke saecken te gheschieden gebruyckelijck is. Gedaen in den Hage, onder 't kleyne Zegel van den Lande den achtienden July 1674.

Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Staten. Geteeckent, Simon van Beaumont.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net