Plakkaat inzake de registratie van
alle verkopinge e.d. 1560
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Cornelis Cau, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende
edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 2 (Den Haag 1664),
kolommen 1401-1402, bibliotheeksignatuur H 21 D-2.

Eveneens gepubliceerd in Textus Minores XXXVII, Miniplakaatboek, zeven van
de belangrijkste wetten uit het oud-vaderlandsch recht,
uitgegeven onder leiding van J.A. Ankum en J.Th. de Smidt (Leiden 1968), blz. 5-8

 


PLACCAET ROERENDE REQUESTEN CIVILE ENDE DAT ALLE SECRETARISSEN ENDE CLERCKEN VAN ALLEN STEDEN ENDE VLECKEN ZULLEN PERTINENT REGISTRE HOUDEN VAN ALLE VERCOOPINGEN ENDE DIERGELICKE

By den coninck, 

Onsen lieven ende getrouwen die stadthouder, president ende luyden van onsen rade in Hollandt, saluyt ende 
dilectie. 
Alzoe t'onser kennisse gecommen is, hoe dat veele procureurs cnde andere practisynen in denselven rade, bevoe- 
lende huere meesters qualicken gefundeert te zyne oft uuyt andere munimenten, daegelicx impetreren in een proces twee, drye ofte meer requesten civile, die zy tevoeren weten frivoel te wesen, ende dat alleenlick om dilay oft uuytstel te vercrygen; ende voirts, dat ter cause van de vercoopingen ofte belastingen van goeden (die geschieden voir de wetten ende gerechte van den plaetsen daeronder die geleghen oft resorterende zyn), vele abuysen, inconvenienten ende questiŽn gebeuren ende voertgestelt worden, uuyt dien dat van dezelve vercoopinghen ofte belastinghen gheen behoirlick registre gehouden en wordt, zulcx dat, indien daerinne by ons nyet versien en worde, gescapen souden wesen meerdere abuysen ende inconveniŽnten daeruuyt te rysen; 
Soe ees 't, dat wy, 'tzelffde aengesien ende hierop gehadt 't advys van onsen lieven ende getrauwen die president 
ende luyden van onsen grooten rade te Mechelen, hebben geordonneert ende gestatueert, ordineren ende statueren by deezen: 

(1.) Dat zoe wanneer eenich impetrant van requeste civile by uluyden gerejecteert zal worden, dezelve zal gehouden weesen te betaelen t'onsen proufytte voir amende ende boete drie carolusgulden van twintich stuvers 't stuck eens, in handen van onsen ontfangher van den exploicten van onsen voers. rade in Hollandt in der tyt zynde, die gehouden wordt daeraff ontfanck te makene, rekeninghe, bewys ende reliqua te doene t'onsen proffyte metten 
anderen penninghen van zynen ontfanck. 

(2.) Ordinerende ende statuerende voirts, dat de secretarissen oft clercken van allen steden, wetten ende vlecken 
voertaen gehouden zullen weesen goet ende pertinent registre te houden van alle vercoepinghen ofte belastinghen 
voers. ende dat tot redelicken coste van partyen, te wetene van elcken brieff twee stuvers; waervoeren de voors. 
secretarissen ofte clercken gehouden zullen zyn de voorscreven brieven te registreren, op pene, indyen zy des in gebreke waeren, te verbueren gelycke boete van drye carolusguldens, eens t'elcker reyse. 

Ende opdat hiervan nyemandt ignorantie en pretendere, ontbieden ende bevelen wij u wel ernstelicken, dese jegenwoirdighe te doen uuytroepen ende publiceren allomme daer 't behoiren zal. Ende tot onderhoudenisse van dien procedeert ende doet procederen tegens den overtreders, by executie van de penen, boeten ende amenden voors., sonder eenige gratie, gunst oft dissimulatie, want ons alzoe gelieft. 

Gegeven in onser stadt van Antwerpen, onder onsen contrezeghel hierop gedruckt in placcate, den IXen dach 
van meye XVc tzestich. 

Onder stont gescreven: By den coninck in zynen rade. 
Ende geteyckent: d'Overloepe. 


d'Inhouden van deezen gepubliceert by my, Henrick Allertszoon, deurwaerder van deezen hove, den XXVen 
may binnen der stede van Haerlem; den XXVIIen tot Enchuysen ende Hoirn; den XXVIIen tot Groote- 
brouck; den XXIXen tot Medenblyck ende Alcmaer; den eersten juny in de Beverwyck.
t'Oorconde myns handteecken, by my, H. Allaertsz. 

d'Inhouden van deezen gepubliceert by mij, Claes Jansz. Storm, deurwaerder, in den quartiere van Zuyt- 
hollant: den naestlesten may binnen Dordt; den lesten tot Gorchum; den Ien juny binnen Asperen, Heucklum 
ende Leerdam; den VIIen binnen Heusden ende Worchum ende den VIIIen binnen Geertruydenberghe ende 
Zevenberghe. 
By my, C. Jansz. 1560. 

d'Inhouden van desen gepubliceert by my, Jacob Goessensz., deurwaerder van desen hove, den XXVIen 
may tot Muyden, Naerden ende Weesp; den XXVIIen tot Monnickendam, Eedam; den XXVIIIen tot Purmer- 
eynde ende den XXIXen tot Amsterdam. 
By my, Jacob Goessensz. 

d'Inhouden van desen gepubliceert by my, Job Jansz., deurwaerder van desen hove, in de quartyere van 
Rynlant. Gepubliceert eerst upten XXVen maij binnen Leyden; upten XXVIen binnen Schoonhoven; upten 
XXVIIen binnen Ysselsteyn, Woerden ende Oudewaeter; upten XXVIIIen binnen der stede van der Goude; 
upten naestlesten binnen Noortwyck. 
By my, J. Jansz. 

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net