Plakkaat met opdracht voor alle officieren
om naar hun garnizoen te gaan 1670
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 162-163, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Placaet van de Staten van Hollandt, waer mede alle Krijghs-Officieren wert gelast naer hare respective Guarnisoenen te gaen. In date den 27 Maert 1670.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Allen den geenen die desen sullen sien of hooren lesen, Saluyt. Doen te weten; Alsoo Wy seer ter herten nemen, ende sonderlinge by den tegenwoordigen toestant ende gelegentheyt van tyden, voor den dienst van den Lande noodigh achten, dat de Officieren van de Militie haer debvoir allesints waernemen ende naer behooren betrachten. SOO IST, Dat Wy alle Ritmeesteren ende Capiteynen, staende op onse repartitie ende besoldinge, als mede hare mindere Officieren, gheordonneert ende bevolen hebben, ordonneren ende bevelen midts desen, ten eynde syluyden tegens den vijfthienden van de toekomende Maendt April haer sullen hebben in te stellen in hare respective Guarnisoenen, en aldaer te verblyven den tijdt van drie achter-een-volgende Maenden, van den voorsz 15 April af te reeckenen, sonder daer van te blyven in ghebreecken op poene van cassatie: Houdende alle Verloven die by haer desen contrarie by Attache, of andersints van onse Gecommitteerde Raden souden mogen wesen gheobtineert (voor soo veel de saecke door uytlandigheyt, of lichamelijcke indispositie niet buyten haer geheel gebracht soude mogen wesen) midts desen voor ingetrocken. De selve onse Gecommitteerde Raden in 't een ende 't andere Quartier midts desen wel expresselijck interdicerende, gheduyrende den voorsz tijdt van drie Maenden, aen eenighe Ritmeesteren, Capiteynen, of mindere Officieren eenige Verloven te geven, uyt wat oorsaecke oock soude mogen wesen, in eeniger manieren. Gelijck Wy de voorseyde Ritmeesters ende Capiteynen mede ghebieden, gheduyrende den voors tijdt van drie maenden aen yemandt van hare onderhebbende Ruyteren of Knechten eenige Verloven te geven, om van hare Compagnien te mogen absenteren; op poene dat de selve in de te doene Monsteringen geroyeert, oock voor den tijdt van hare absentie, niet goedtghedaen sullen werden, schoon-ghenomen op een volgende Monsteringe blijcken mochte, dat soodanighe Absenten inder daet waren, ende al over lange gheweest mochten zijn effective Soldaten. Ende op dat alle ende een yegelijck weten moge, waer naer hy hem hebben te reguleren, soo bevelen Wy, dat desen geaffigeert ende gepubliceert, als mede in de Steden, Plaetsen ende Forten, daer eenighe van de Militie van de voorsz onse repartitie Guarnisoen is houdende, onder addres aen de respective Gouverneurs en Commandeurs, ghesonden sal werden, omme te dienen tot het selver naerichtinge. 

Gedaen in den Hage onder onsen groten Zegele, op den 27 Maert 1670.
Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Staten. Geteeckent, Herbt van Beaumont.

 

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net