Plakkaat met de interpretatie van het begrip 'ouders' in de Politieke Ordonnantie (van 1580) 1671 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, ' Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 506-507, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

Noot: in een resolutie uit 1646 was het begrip ouders al eens het onderwerp, daar in relatie tot voogden

 

 

Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, houdende interpretatie van het derde Articul van de Politijcque Ordonnantie van den Jare 1580, waer by verstaen werdt dat onder het woords Ouders, alleen wert verstaen Vader en Moeder, ende niemandt anders. In date den een en dertighsten July 1671.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weten: Dat Wy, om redenen moverende, in achtinge ghenomen hebbende, of oock in gelegentheyt van Huwelijcken, de welcke in onsen Lande komen voor te vallen, onder het woordt Ouders, vervat in 't derde Articul van Onse Politijcque Ordonnantie in den Jare 1580 gedaen emaneren, mede begrepen werden Groot-Vader en Groot-Moeder, goedgevonden hebben by interprętatie van 't voorsz derde Articul te verklaren, gelijck Wy verklaren by desen, dat onder het voorsz woordt Ouders alleenlijck begrepen zijn, ende verstaen werden Vader en Moeder, en geensints Groot-Vader of Groot-Moeder, veel min eenige verdere Vrunden in linea ascendenti of collaterali, schoon de selve ten opsichtevan andere gelegentheden in plaets van Ouders ghereputeert souden konnen werden. Ende op dat een yder daer van kennisse moge hebben tot sijn narichtinge, soo vinden Wy goedt dat dese op de Rollen van beyde Onse Hoven van Justitie afgekondight, en voorts aen die van de Gerechten in onse respective Steden gesonden sal worden, ten eynde syluyden haer daer na pręcise sullen hebben te reguleren, want Wy 't selve alsoo bevinden te behooren. Gedaen in den Hage den een en dertighsten July 1671.

Onderstondt, Ter Ordonnantie van de Staten. Geteeckent, Herbt. van Beaumont.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net