Plakkaat tegen ongeregeldheden op de thuisreis
van VOC-schepen 1660 (1686)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Het gedrukte origineel bevindt zich in het archief van de VOC, inv.nr. 4980,
aanwezig in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

 

 

P L A C A E T

De Bewinthebberen vande Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie / ter vergaderingh van de seventiene Gecommitteert de gemelte Compagnie representeerende.

Allen den genen / die desen sullen komen te sien of te hooren lesen / Saluyt. Doen te weeten / dat wy eenige Jaren aen den anderen gesien ende bespeurt hebbende vele ende verscheyde moetwillen en ongeregeltheeden op het volck / in onsen dienst zijnde op de thuys-reyse uyt Oost-Indien / selfs tot hier binnen in ít Landt / soo voor als na dat sy van haren eedt zijn ontslagen geweest / gepleegd / mitsgaders ongehoorsaemheyd aen hare Overheden en Officieren getoond; en dat in vilipendie en verachtinge van de goede ordre by ons voor desen daer tegen betaemt / en waer door de Schepen dickwils in groot gevaar souden kunnen geraecken / oock zware onheylen en irreparable schaden uyt komen tíonstaen / en ít welck in een Land van Ordre / en daer Justitie wort geadministreert / geensins mach worden geleden.

 Soo is Ďt dat Wy / willende daer tegens naerder voorsien / goet gevonden hebben / op nieuws te interdiceren en verbieden by desen / dat na desen niemant van ít thuys-komende volck / in ofte buyten Dienst zijnde / ít zy Officieren / Matroosen / Soldaten of andere / en besonderlijck mede niet / de Schepen binnen Gaets gekomen zijnde / ít zy dat sy door ons of onse Gecommiteerden souden mogen zijn afgedanckt / en van haren eedt ontslagen of niet / eenige de minste moedwil te plegen / of ongehoorzaamheyd tegens hare Overheyt te toonen / hoedanigh en onder wat pretext sulckx oock soude mogen wesen / op peene / van hier aen Landt gekomen zijnde / daer over aen den lijve / en voort in haer verdiende Maent-gelden / en ít geen zy vorder aen de Compagnie te goede souden mogen hebben / soodanigh te worden gestraft / gecorrigeert en gemulcteert / als de gepleegde moedwillen / disobidienten en vordere ongeregeltheden sullen komen te vereyschen / en ten eynde hier van niemant ignorantie hebben te pretenderen / hebben wy goet-gevonden desen te doen Drucken met ordre om aen de Masten van de thuys-komende Schepen geplackt en geaffigeert te worden / alsoo wy gemeynd zijn tegens de Contraventeurs van dien te procederen en te doen procederen / sonder ooghluykinge / faveur / dissimulatie of verdragh.

 Aldus gedaen en gearresteert ter gemelte Vergadering binnen Amsterdam den achtienden Augusti 1660.

                                                 In kennisse en tegenwoordigheyt van my

                                                                                    P. van Dam

 

Ter Ordonnantie van de Ed. Heer Gouverneur Generael en de Heeren Raden van India herdruckt

                                            In Batavia

By Abraham van den Eede, Boeckdrucker der Ed. Oost-Indische Compagnie, 1686

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net