Ordonnantie en condities waarop de gemene
imposten zullen worden verpacht 1723
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 900-902, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Generaale Ordonnantie en Coditien waar op in den Lande van Holland en Westvriesland de gemeene Imposten sullen worden verpagt, den 11 Maart 1723.

I.
De verpagtingen sullen gedaan werden by Gecommitteerden van de Staaten ten overstaan van den Officier en twee Scheepenen der Steeden daar deselve geschieden.

II.
Wanneer in het opveilen of in het afslaan twee of meer te gelijk bieden of mynen, sullen de Gecommitteerden met de Scheepenen oordeelen en uitspreecken wie van henluiden eerst gebooden of gemeind heeft.
En soo het selve niet kan onderscheiden werden, sal de pagt weder opgeveild werden.

III.
De Gecommitteerden sullen om merkelijke reedenen de pagt moogen gunnen aan een Pagter, niettegenstaande by een ander meerder gebooden was.
Oversulks sal ieder sijn gebod moeten gestand doen soo lang van de pagt niet finalijk gedisponeert is.

IV.
Den Pagter sal gehouden weesen, soo veel het Zuider Quartier aangaat, aanstonds te betaalen het rantÁoen, te weeten, van elke gulde twee grooten Vlaams, daar van een oortje gaan sal tot behoef van den Armen, in voegen als van ouds gepractiseert is geweest, en in cas van different ter discretie van Onse Gecommitteerden.

V.
Niemand sal eenige pagten moogen aanstaan, dan die van Onse Gecommitteerde Raaden daar toe schriftelijke Acte van admissie sal hebben bekoomen.

VI.
De Pagters sullen in haar Request om admissie, en ook naderhand op de Rolle van de Verpagtinge, pertinentelijk moeten opgeeven de naamen van haare Meedestanders, sonder iemand te verswygen. En sullen naderhand geen andere moogen inlaaten, als met kennisse en schriftelijk consent van Onse Gecommitteerde Raaden, alles op de boete van duisend guldens; en in gevalle waaren ingelaaten Persoonen, aan dewelke het pagten van den selven Impost is verbooden, op de poene daar teegen by het generaal Placaat gestatueert.

VII.
De Pagters sullen voortaan niet beswaard werden met het stellen van Borgen, noch ook met neutrale Collecteurs, ten waaren om bysondere reedenen wierde goedgevonden een Pagter tot het een of het ander te verbinden, het welk alsdan in de Acte van admissie pertinentelijk sal moeten werden gesteld.

VIII.
Dog sullen de geene die getrouwt zyn geen pagten moogen aanstaan, ten zy der selver Huisvrouwen sullen hebben gepasseert een Acte van cautie voor de pagtpenningen, met de gewoonlijke renunciatie, en specialijk met renunciatie aan de voordeelen die sy by huuwelijksche Voorwaarden mogten hebben bedongen.
En sal ook aan Persoonen die getrouwt zyn geen Acte van admissie werden verleend, ten zy soodanige Acten van borgtogt aan het Request zyn geannexeert.

IX.
De Pagters sullen sig vooral hebben te wagten van onder malkanderen te maaken eenige complotteryen of accoorden, het zy om een pagt of pagten niet hooger als tot seekere prys aan te staan, of onder haar verdeeling te maaken van de Middelen die staan verpagt te werden, of eenig geld of gelds waarde te ontfangen om niet te pagten, of verdeelinge van trekgelden te maaken, of op eenige andere manieren, directelijk of indirectelijk, op poene van publiquelijk te werden gegeesselt, met confiscatie van alle haare Goederen, en bannissement uit den Lande van Holland en Westvriesland voor haar leeven; sonder dat eenig verloop van tyd henluiden van die straffe sal bevryden.
En sullen die geene die soodanige complotteryen ontdekken, en brengen tot kennisse van Ons, of van Onse Gecommitteerde Raaden in de respective Quartieren, of aan Onse Gecommitteerden op de verpagtinge, daar voor genieten een prśmie van ses duisend guldens, mitsgaders impuniteit, soo sy meede schuldig zyn geweest en sullen haare naamen werden gesecreteert.

X.
De Pagters sullen in geenerley wyze de pagt, by haar aangestaan, aan een ander moogen overdoen in het geheel of ten deele, ten zy daar toe van Onse Gecommitteerde Raaden Acte van consent tot overdoeninge of smaldeelinge sullen hebben bekoomen, op de boete van duisend guldens.
En in gevalle by overdoeninge of smaldeelinge ingelaaten waaren Persoonen, aan dewelke verbooden is deselve imposten te pagten, daarenboven op de poene daar teegen by Ons generaal Placaat gestatueert.

XI.
De af- en aanpeil volgens de particuliere Ordonnantie gedaan zynde, sal het beloop daar van, en in cas van different, het geene buiten disput is, moeten betaald werden aan den Ontfanger, voor reekeninge van den aankoomende Pagter.

XII.
En wanneer den afgaanden Pagter de geheele peil of een groot gedeelte daar van sal koomen te bedisputeeren, sal de saake op de klagte van den Ontfanger of van den Pagter de plano getermineert werden by de Gecommitteerde Scheepenen van het District.

XIII.
De Pagters sullen gehouden zyn, ieder soo veel hem aangaat, sig te reguleeren na de particuliere Ordonnantie, ten aansien van den Impost die hy sal hebben gepagt te observeeren de termynen van betaalinge daar in gesteld, en voorts alles het geen daar by werd geordonneert.
Gelijk sig ook sullen reguleeren na Ons generaal Placaat, en wel bysonderlijk ten aansien van het niet inlaaten van de Persoonen, aan dewelke het pagten in het geheel of van de Waaren van haare neeringe is verbooden, en ten aansien van de plaatse waar in uit hoofde van de neeringe de collecte van den Impost over Waaren van deselve neeringe werd verbooden.
Wyders meede omtrent het verbod van aan iemand vrydom te vergunnen, of met iemand te composeeren, gelijk ook aan de andere zyde omtrent het verbod van meer als 's Lands geregtigheid te ontfangen.
En eindelijk ook op het point van de judicature en maniere van procedeeren.

XIV.
De Pagters sullen pertinente Registers moeten houden, soo van het geene onder haar District werd geconsumeert, als van het geene na buiten gaat, en die altyd door of van weegen Onse Gecommitteerde Raaden, sulks vorderende, laaten openen.
In welk geval eevenwel de somme van ontfang niet sullen opgemaakt werden; daarenbooven sullen sy, des gerequireert, de Registers openen, als meede visie en extracten daar uit geeven aan andere Pagters daar by geinteresseert, op de boete van twee hondert guldens by weigering te verbeuren.

XV.
De Pagters sullen het regt van parate executie tot invorderinge van de Imposten by haar gepagt, en van gelijken teegens haar Meedestander en Collecteurs, dog niet langer als vier maanden na de expiratie van haar pagt.

XVI.
Sullen ook hebben regt van legaat Hypotheecq op de Goederen van de geene die weegens 's Lands Impost aan haar schuldig zyn, dog niet langer als ses maanden na de expiratie van de pagt.

XVII.
Niemand sal vry zyn van de betaalinge van 's Lands imposten dan alleen de Descendenten van den Heeren Prince van Orange Willem, hooglofferlijker memorie, die van de Universiteit binnen de Stad Leiden, volgens Onse Resolutien daar op genoomen, soo verre de vrydommen daar by zyn geaccordeert, die van de Collegien van Theologie binnen deselve Stad, de Diaconyen, de publique Godshuisen, soo Gasthuisen als andere, en de Ambassadeurs en andere Ministers, in den Hage resideerende, soo lange en soo verre omtrent eenige van de gemelde vrydommen niet anders sal zyn gestatueert. En sullen voorts meede vry zyn alle andere, die by speciale Resolutie van haar Edele Groot Mog. albereids zyn, of in toekoomende sullen werden geŽximeert, mits dat deselve gehouden blyven Billietten te haalen van het geene sy instaan.
Voorts sullen de Pagters geen doleantie moogen sondeeren op vrydommen, die ten behoeve van uitheemsche Ministers of van nieuwe bedykingen loopende haare pagten gegeeven werden.
De Bewindhebbers van de Westindische Compagnie sullen vry weesen van de Imposten op de Middelen van consumptie op natte en drooge Vivres, mitsgaders op het Bestiaal, en op het Zout en Peekel daar toe, dat uit deese Landen na de Districten van haarluiden Octroi vervoert sal werden, om aldaar verhandeld of geconsumeert te werden.
Dog sullen deselve Bewindhebbers gehouden zyn 's Lands geregtigheid te betaalen van de Vivres, die binnen Scheepsboord sullen werden geconsumeert.
De Bewindhebber van de Oost- en Westindische Compagnien sullen gehouden weesen (des versogt zynde) te verklaaren, dat van alle het geene, daar van sy den Impost schuldig zyn, by haar niet is gecomposeert, en dat den Impost opregtelijk betaald is, op de poene teegens de Particulieren gestatueert.

XVIII.
De Pagters sullen gehouden weesen alle contraventien en fraudens tot haar kennisse koomende aan te dienen den Officier van de Plaatse daar deselve zyn voorgevallen, en te vertoonen alle de Bewysen, daar toe dienende, om sijn geregtigheid in de boete en poene gelijkelijk by den Officier vervolgt en geŽxecuteert te werden, sonder eenigsints daar van, buiten kennisse van den Officier, te moogen composeeren, op de boete van twee honderd guldens en verbeurte van het geen by den Pagter van de gedaane compositie sal weesen genooten, het een en het ander ten behoeve van den Officier.
En sullen van gelijken de Officieren niet moogen composeeren buiten kennisse van den Pagter, op gelijke boete en verbeurte ten profyte van de Pagters.

XIX.
Alle de calanges uit kragte van het generaal Placaat en van de generaale en particuliere Ordonnantien sullen moeten begonnen werden binnen het jaar na dat de fauten voorgevallen zyn, uitgenoomen de gevallen waar op anders gedisponeert is.

XX.
De boetens sullen verdeeld werden een derde voor den Armen en Aanbrenger ieder de helft, de twee andere derden aan den Officier en Pagter, meede ieder voor de helft.
Dog een Officier alleen ageerende, sal de twee derden alleen genieten, blyvende het resteerende als vooren.

XXI.
De Pagters sullen geen remissien moogen versoeken als alleenlijk in de navolgende gevallen te weeten,
Van inundatien over het geheele Quartier na rato te neemen.
Van brand, niet van eenige Huisen, maar in gevalle een Dorp in het geheel of voor het grootste gedeelte daar door is geconsumeert.
Wyders van invasie van den Wyand.
Van verbod van invoer of van consumptie van de Goederen waar van den Impost gepagt is.
En laatstelijk wegens een opkoomende pestilentie, en dan nog maar omtrent den Impost op Eet- en Drinkwaaren.
En sullen geen remissien wegens eenige andere gevallen, het zy op een gepretendeerde pariteit van reeden, of diergelijke consequentien, moogen werden versogt, maar sullen soodanige Versoeken en Requesten aanstonds sonder verder examinatie werden afgeslaagen.
Gelijk ook geen surcheances dieswegens sullen werden verleend.
Een Pagter meenende gesondeert te zyn op de voorgemelde gronden remissie te konnen versoeken, sal daar van begin moeten hebben gemaakt voor de expiratie van sijn pagt.

XXIII.
Alle de Goederen van de Pagters en der selver Meedestanders, gelijk meede van der selver Borgen, wanneer tot het stellen van Borgen sullen verbonden zyn, en altoos van der selver Huisvrouwen, volgens het geen hier vooren geordonneert is, sullen voor de pagtpenningen ten behoeve van het gemeene Land legalijk zyn verbonden en executabel.

XXIV.
De Ontfangers sullen de Pagters van haar District, der selver Meedestanders en Borgen aan haare Persoonen en Goederen executeeren, agtervolgende de rigoureuse Letteren executoriaal, in alle Steeden en Plaatsen deeser Provincie, sonder onderscheid waar deselve woonagtig of haare Goederen geleegen zyn.
En werden alle hooge en minder Officieren, des versogt zynde, gelast de Deurwaarders en Executeurs het doen van de voorschreeve executien te assisteeren.
De GeŽxecuteerde, vermeinende t'onregt geŽxecuteert te werden, sal daar teegen moogen koomen in oppositie voor Gecommitteerde Scheepene in het District, over het welk verpagt zyn de Middelen waar op de executie werd gedaan, sonder dat eenige Gecommitteerde Scheepenen in andere Districten haar daar meede directelijk of indirectelijk sullen moogen bemoeijen.

XXV.
Soo veel wyders aangaat de judicatuuren over saaken uit Ons generaal Placaat, deese generaale en particuliere Ordonnantien op de Middelen, die verpagt werden, spruitende en daar toe behoorende, werd gerefereert tot het geen op dat point by het voorschreeve generaal Placaat is gedisponeert.
Des t'oirkonde is deese geteekent by de Gecommitteerden van de Staaten op den [.......]

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net