Ordonnantie van het marktschip, 1549 en later
(Maaseik
)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 

Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.

 

 

Bronnen: Rijksarchief Hasselt, Archief Marcel Hendrickx, inv. nr 3
en Rijksarchief Hasselt,
Stadsarchief Maaseik, inv. nr. 38 (zonder datum).

 

 

ORDONNANTIE VAN DEN MERCKTSCHIPPE.

Dit is ordinancie gemaickt oevermitz burgermeyster ind rayde betreffende dat merctschip anno xvC xlix.

 1. Inden eersten soe en sal nyemant eynich guet wart guede datter sij te scheep doen voeren opwart oft neederwaert, dan in dat merctschep van Eijck ind soo weer daer boeven dede solde syen op 1 hollans gulden ind weert tsaeck dat dat merctschep vuerschreven verlaeden woer alsoe dattet der luyde guet nyet gevoert en macht weerden noch en conde dan moegen sy hoer guet doen vueren wem sy conden sonder koer, maer der porter guet salmen tyerst laeden voer yemantz guet op den vuerschreven koere eynen hollants gulden.
 2. Item soe weer daer heefft dat merctscheep vander stadt weegen van Eyck die sall altyt aeff vaeren ten thien uren ind meet den daege antlant commen ander Blauwer hant alsoe dat die luyde haer guet inde stadt haelen ind vueren moegen meet den daege off hy sall hoen haer guet bewaren altot den beqweemen tyt dat sy gelossen donden ind daer vuer sullen dye burgen behelpt syn ind wurde yemans guet verloeren off versuymt dat sullen sy richten ind daer voer salmen hoem off syn burgen penden.
 3. Item eynich scheepman die dat merctschip vander stadt uut nyemen wilt sall schuldich syen te hebben ind te halden eyn guet, sterck, loefflick roefscheep te minsten ii ryemen, ii luyeten, drey vorcken ind voert allet wees een merctscheep behuefft ende oft bij gebreck van dien eenigen schade geschiede oft geviele sullen den schipman ind off by gebreeck van denen eynich schaede geschieden oft geviele sullen der scheepman ind syne burgen ingehalden syn ind sall ouch scheepman sullige burgen setten daer die stadt meet verwaert syen maech.
 4. Item soe sall der geen die dat merctscheep heefft van alle guet hebben ter vracht als hijer naer steyt beschreven, ind weert dat sacke dat hy daer boeven neme soe sall hy verboert hebben eynen goltgulden alsoe deeck als hy dat doet.
 5.  
  Inden yersten van eyn mudde koerens, roggen weyts ende spelten, maultz, ertten,ruebsaet, gerst ind desgelyxs van elcken mude nederwaerts te vueren: eyn halff vuiryseren.
  ind opwaerts te vueren: twe stuvers cur.
  ind altoes meer ind min nae belanck des koerens ys.
  item eyn stein wollen is sy opwarts off nederwarts ind
  alle werckgaren off desgelyxs elke steyn:
  twee stuver cupe.
  item eyn ton byers off des gelixs nederwaert:  iiii stuver cup.
  ind opwaerts:  v stuver cup.
  item eyn aem smautz off ertgens, 1 ton heernincks
  off hoeninx:
  iiii?? v st.
  item eyn tonne appels, ungien, loock off desgelyxs:  1 st. cup
  ind vort nae advenant.
  item eyn korff heerincts off vesche off eyn meyse
  bueckhinxs van elcke tot c tue:
  ii st.
  vort nae advenant der vesche off herincks.
  item eyn hondert ysers: ii st. cup.
  ende alle yserenwaer off werck nae advenant.
  item eyn stanne asschen:  iii st.
  ende vort alle guet van gewicht c tot: iii st.
  item eyn hondert latten: viii st.
  item eyn hondert voet plancken: 3 st.
  item eyn holt, cleyn off groet weerdt sinde eijn
  rijnsche gulden sall geven: 
  v st.
  item een ydel schrinen of schaep: v st.
  item eyn kystien:  iii st.
  item eyn sytten off siedel: v st.
  item eyn dusent schever steyn: viii st.
  item eyn wollen laecken: ii st.
  item eyn bedde:  iiii st.
  item alle eervaert, pot, pan, bellen, elc C pont
  item eyn spuele, wyege, stuel des scheppes muet by redenen.
  item eyn mensche: 3 st.
  item eyn halff mudde kaeff off semelen:  ii st.
  item eyn hondert busselen wortelen:  v st.
  item eyn bussel bessemen van xxvi: ix myten.
  item eyn hondert ruebcoecken: 3 st.
  item eyn hondert kaboutz hoeffden:  v st.

   
   
   

ORDONNANTIE VAN DEN MERCKTSCHIPPE.

[ongedateerd; van jongere datum dan bovenstaande ordonnantie]

 1. Inden eersten en sal niemant eenich goet wat goet het sij ter schippe doen voeren opwaerts ende nederwaerts, op donderdaechs op en saterdaegh aff van Maestricht dan in dat mercktschippe van Eijck ende soo wer daer boven deede solde sijn op eenen brabantsen gulden ende waert saecke dat het mercktschip voorschreven verladen weere alsoo dat der luijden goet niet gevoert en mocht woorden noch en conde dan mogen sij hun goet doen veuren wen sij connen sonder koere maer der burger goet salmen eerst laeden voor iemant anders goet op den selven koere.
 2. Item soo wie dat mercktschippe verblijfft vander stadtswegen der sal schuldich ende gehalden sijn binnen der stadt te woonen en sal sich daer aner stellen en richten dat hij des donderdaeghs opvaeren sal nae Maestricht omme aldaer des anderen daeghs vrijdaeghs te sijn ten 9 uijren op dat onse metburgers mogen hun goet lossen des saterdaeghs met den dage ende niet des sondaeghs beginnende van St. Remeijs dach tot halff meert, ende dan voorts van halff meert tot St. Remeijsdach van Maestricht aff te vaeren ten 10 uijren ende oft der selve schipper in eenige puncten als voorschreven gebreeckelijck bevonden wort sal tellicker reijse broecken drij gulden Brabants ende der selve schipper en sal oock tusschen wegen int affvaeren niet landen hij en hebben wettige oorsaeck ende is oock verordineert dat der schipper der dat mercktschip vaeren sal en sal dat schip nergens aenleggen noch landen, dan aen die Blauw hant aen die vaert ende weert saecke dat iemants goet verloeren ofte versuympt weere dat sal hij richten endaer voor salmen sijn borgen penden.
 3. Item eenich schipman die dat meercktschip vander stadt uijt nemen wilt sal schuldich sijn te hebben en te halden een goet sterck loffelijck roefschip ten minsten twee riemen twe looten drij vorcken ende voort alles wat een mercktschippe behoefft ende oft bij gebreck van dien eenigen schade geschiede oft geviele sullen den schipman ende sijne borgen daer in gehalden sijn, ende sal oock der schipman sulcke borgen setten daer die stadt met verwaert mach sijn.
 4. Item soo sal der geene der dat mercktschip heefft van allen goet hebben ter vracht als hijer naer steijt beschreven, ende weert saecken ende waert saecke dat hij daer boven neme soo sal hij verboort hebben eenen golt gulden alsoo menich werff als hij dat doet.
 5.  
  Inden eersten van eenen malder cooren als terwe, rogge, spelt, haver, malt, erten, raepsaet en des gelijck op te vaeren: iii st.
  aff te vaeren:  ii st.
  een hondert pont isers: i st.
  een hondert latten: i st.
  een duijsent voetplancken:  xv st.
  van een ydel schaep kist sitten oft sedel: v st.
  van een kleijn kistien naer advenant: iii st.
  van een duijsent ganser leijen:  viii st.
  van een duijsent halve leijen: v st.
  van een bedde: iii st.
  een mensche: iii st.
  van een bussel beesemen van xxv: i st.
  van een hondert reijpstocken: iii st.
  vaneen hondert cabotshoofden: viii st.
  van een hondert blocken Sichener oft ander block: .
  van een hondert mergelsteijn naer advenant: .