Ordonnantie inzake de markt, zonder datum  (Maaseik-B)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.

 

 

Bron: Rijksarchief Hasselt. Stadsarchief Maaseik. Inventaris nr 38.

 

 

ORDONNANTIE DES MERCKTS OVER ALLE

GREIJNEN, COOREN, COOPMANSCHAP

PENWAERTS WAEREN VAN CREMERIJEN, BEESTEN

WIJE DIE DAN GELEGEN SIJN, NIET DAERVAN UIJTGESCHEIJDEN

GESTALT ELLICK TSIJNER BEQUAEMER PLAETSEN

GELIJCK HIJER NAER VOLGHT.

 1. Inden eersten soo sal die vaert blijven een roede vander Hepperstraeten totter Bostraeten toe ende vander Bostraetten totter Eijckerstraetten sal oock die vaert blijven ende sijn een roede wijt ende vander Hepperstraten totter Eijckerstraeten oock een roede wijt.
 2. Item die terwe, spelt, gerst, haver, voor aen van Pellicaen oft den Thooren over ende soo langhs den puth aff tot Marten Cleijnen zeeliger erffgenaemen huijs aen die Bosstraet.
 3. Item den boeckwijt ende speursaet voorden huijse genaempt den Swaen opt ander oort vander Bostraeten op haer alde plaetse ende menn vercoopt dennen voor den Coren merckt.
 4. Item den roggen meerckt daer beneven op sijn alde plaetse tot aenden puth voor den Spiegel.
 5. Item den raepsaet ende lijnsaet op sijn alde plaetse tegen dat gewanthuijs.
 6. Item erten, wicken en boonen op haer alde plaetse beneven die Reubstraet nae die Bostraet.
 7. Item dat buijten wit ende rogge broot langhs die vaert vander Bostraeten naeder Eijckerstraten toe op een rije.
 8. Item alle binnens broot sal staen aende vier hoofft straeten.
 9. Die mesmeeckers ende mesvercoopers inden inganck des gewanthuijs onder ende voor die raetcamer.
 10. Item reuben, appel, peeren, noten en al wat freut genoempt is omme den peroen vanden coren marckt toe ende der gene die dat merckt vaet heefft sal daer stellen een tonne van lxxx kannen ende een halff tonne van xl kannen omdaer met reuben, appel, peeren, nooten en desgelijcken goet te meten ende hij sal van die tonne ontfangen een hantvol voer sijnen loen.
 11. Item den beesten merckt en schouff op die plaetse tusschen die Eijckersstraet naden eijckenboom tot voorbij den put totten huijse genaempt den Arent ende dat reaal loopende vandie Bleumerstraeten naer die Eijckerstraet.
 12. Item die buijtens laecken van den eijckenboom oft dat reaal daer langhs loopende naer der Eijckerstraten op een rije voor den beestenmerckt met oock die glasecreemers.
 13. Item die smede van beijde sijden van der vaert naer die Bleumerstraet toe ende alle sleepwerck ende snijtwerck naest den smeeden naeder Bleumerstraten toe bovenwaerts.
 14. Item alle ooffsboomen, vleght doren en desgelijcken goet omme die kaeck.
 15. Die seijldreijers en saersemeeckers en vercoopers daer beneven.
 16. Item ketelbeeters en desgelijcken goet achter die smeede langhs nae Corsten den Cremer seliger huijs.
 17. Item die saltcarren neest achter die ketelboeters alsoo op een rije nae den Rooden Hoet.
 18. Item die cuijpers daer beneven naden Rooden Hoet voorscreven met een dobbel zijde beneven de cuijpers naar Catrijn vanden Eertwechs huijs.
 19. Item die vijlen ende potten met een dobbel rijde beneven de cuijpers naer Catrijn vanden Eertwechs huijs.
 20. Item die corvers met ahere manden neestvolgende den vijlencreemers.
 21. Item volgende die holtschotelen en lepelen en desgelijcken goet
 22. Item die clompen achter die vijlen en potten nae Catrijn vanden Eertwechs huijs.
 23. Item tegens Adam Roeloffs ende Eerman Emonts volgen die maer unne vercoopen met een rijde nae den Hagendoren met oock die hant keese vercoopers.
 24. Item dat stijffsel daer nae.
 25. Item die suijvel, eijer, hoendermerckt daer nae naeden Hagendoren.
 26. Item die vermelde ketelboeters, saltcarren ende potvercoopers sullen allegaer blijven een roede vanden reaal.
 27. Item alle cremers oft vetwarieers sullen beginnen tegen den steijn der straet bij dat reaal tegen die potvercoopers met dobbel rijde nae die Eijckerstraet waert ende hun bancken sullen lanck sijn acht voet ende breijdt vierden halven voet ende vanden saltmerck, vijlenmereckt sal tusschen die cremer recht door blijven eenen ganck wijt ses voet omme daer door met eener kruijen karren te varen en gaen tot den leere ende schoenmerckt toe ende alle merckden op die sijde gelegen.
 28. Item alle soeten heerinck ende visch sal staen binnen dat reaal tegen dat gewanthuijs over op sijn alde plaetse daer hij over de l en lx jaeren gestaen heeft.
 29. Item alle vracken harinck en die kuich vissen en gesouten freut bij alsoo dat daer ethelijck is sal staen over dat real op sijn alde plaetse bij den steen tegen die smede.
 30. Item alle bereijt leeren rouvellen achter die vetvercoopers creemers voor dat hoofft van de schoenmeeckers.
 31. Item die schoenmeeckers met een dobbel rijde naest dat leer ende alsoo langhs die waeckamer naden doorganck vander Bleumerstraten naar die Bostraet.
 32. Item een rijde penwaerts waeren achter die vetvercoopers, sonder die vaert van der Heppenaertstraet naeder Bostraten te beletten ofte den ganck vanden lermerckt nae die cuijpers na Jen Trups huijs ende voorts daer men die selve onder dat gewanthuijs sal connen accommoderen
 33. Item salt onder die scheepencamer tusschen die twe posten open blijven ende aen beijde sijden penwaerts creemers staen omme door den gewanthuijse te mogen gaen.
 34. Item die laecken vercoopers onder die jonge compagnie gaffel.
 35. Item dat vlas onder dat gewanthuijs bij de wolcamer ofte waege.
 36. Item uijt der Kerckerstraeten onder dat gewanthuijs te gaen tusschen die twe stijlen voor en sal niemant setten oft staen.
 37. Item naest den stijll int ingaen sullen die vleijshouwers staen nae die trappen ende naest hun ende langhs die wolcamer een rijde penwaerts creemers ende hun bancken sullen lanck sijn ses voet.
 38. Item lijne laecken vercoopers onder dat gewanthuijs ter sijden van die Bleumerstraet achter dat midden vanden gewanthuijs ende daer ontrent buijten die sijde naest den merckt sal dat ghewanthuijs midden los blijven.
 39. Item naest den lijnen merck, saersen en alle gemaeckt werck van wolen lapst., mouwen etc
 40. Item alle goet ende waere ende beesten vercopers sullen blijven staen een roede van alle huijseren rontomme den merckt niet daer van uijtgescheijden reserverende alle puncten des merckts te mogen verbeteren naer gelegentheijt.

 

   

2003 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net