Order tot het maken van ordonnanties in de
Generaliteit ter voorkoming van brand (1773)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: Streekarchief Brabant-Noordoost (Grave), Dorpsarchief Cuyk, inv.nr. 238.

 

 

 

Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nederlanden.

Mercurii den 6. Februarii 1732.

Ontfangen een Missive van den Raedt van Staate geschreeven alhier in den Hage den I. deeser, houdende der selver Advis op haar Hoogh Mog. Resolutie van den 10. Augusti laatstleeden, waar by haar Hoogh Mog. van haar hebben gerequireert, dat sy haar souden doen informeeren, of in de Plaatsen van de Generaliteyt genoeghsaame ordre op toevallen van brandt is gestelt en overleggen, of eenige en wat ordre daar omtrent gestelt soude behooren te werden.

Waar op gedelibereert zynde[,] is goegevonden en verstaan, dat aan de respective Officieren en Regenten van Dorpen en Plaatsen in het District van de Generaliteyt, sal werden gelast soo als gelast werdt mits deesen, om yeder in den haaren te maaken een Reglement of Ordonnantie tot voorkoming van brandt, als meede wat geobserveert behoort te werden, ten tyde als ergens in een Huys of Schuur van het Dorp brandt ontstaan is, dat voorts de selve sullen werden geauthoriseert so als geauthoriseert werden mits deesen, om by soodanigh Reglement boetens te mogen ordonneeren tegens de Overtreeders of Gebreekigen, mits niet excedeerende de somme van drie guldens, en die te mogen invorderen by parate executie: Dat booven dien aan de Officieren en Regenten sal worden geordonneert soo als geordonneert werdt mits deesen, van half jaar tot half jaar op seekere vaste daagen daar toe te stellen, te gaan visiteeren de Schoorsteenen, Backovens, Brouwereyen, Moutereyen en andere Vuurplaatsen, of aan de selve eenige defecten zyn, waar door brandt veroorsaackt soude konnen worden, en die bevindende aanstondts ordre te stellen tot het repareeren der defecten ten kosten en lasten van de geenen, daar die bevonden worden, dat voorts noch aan de Officieren en Regenten sal werden gelast en bevoolen alle jaaren in Augusti of September de Waaterpoelen in de Dorpen en Gehugten daar de selve zyn, te doen veegen en diepen: Dat laatstelijck een generaale ordre sal worden gegeeven door het gansche District van de Generaliteyt, gelijck in het Quartier van Kempelandt by haar Hoogh Mog. Resolutie van den 14. October 1717, is geschiedt, dat in alle Dorpen daar toe vermogen hebbende, Nachtroepers of Klapwaackers op een betaamelijck salaris sullen worden aangesteldt: En werden eyndelijck de Officieren en Regenten noch gelast, de Dorpen en Plaatsen van de noodige Brandtgereedtschappen als Brandleeren, Haaken en Emmers te doen voorsien, met waarschouwinge dat geene remissien uyt oorsaake van brandt verleent sullen worden, ten sy alvoorens gebleeken zy, dat alle de voorschreeve precautien behoorlijck geobserveert en nagekoomen zyn.

Ende sal Extract van deese haar Hoogh Mog. Resolutie gesonden werden, daar men gewoon is in het District van de Generaliteyt Placaaten te senden, om aan de Officieren en Regenten, daar het behoort daar van kennisse te geeven.

Was geperapheert, A.B. v. Lynden, vr.
Onder stondt, Accordeert met het voorschreeve Register.
Geteekent, F. Fagel.

 

 

2003 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net