Trouwen buiten de stad in het keurboek 1658
(Leiden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Françoys Hackes en Pieter Leffen, 'Keuren der stadt Leyden ....[etc]',
(Leiden, 1658), blz. 176-177, bibliotheeksignatuur: 17 D 23.

 

 

 

Trouwen buyten de Stadt.

 

Soo wanneer beyde de toekomende Conthoralen binnen dese Stadt woonagtigh zijn, sullen de selve buyten de selve niet mogen trouwen dan met verlof van de Burgemeesteren deser Stede, de welcke 't selfde consenterende, ende de voornoemde Conthoralen van conditie, staet, of goede gelegentheyt zijnde, sullen besorgen dat de Armen by de selve behoorlijcke werden gedacht, ende sullen, (beyde de voornoemde toekomende Conthoralen binnen dese Stadt woonachtigh zijnde, als voorens is ghesegt,) noch op't Raet-huys, noch by de Predicanten, geen Attestatien van het afkondigen van hare Geboden werden verleent, ten zy by Acte van Burgermeesteren blijcke van der selver gedragen consent.

Ende sullen die gene aen de welcke het voornoemde consent wert verleent, als mede de toekomende Conthoralen van de welcke maer een binnen dese Stadt woonachtigh is, ende die buyten dese Stadt Trouwende, korts naer haer Trouwen, haer woon-plaetsen alhier ter Stede nemen, gehouden zijn binnen den tijt van veerthien dagen, naer dat sy consent tot het Trouwen buyten dese Stadt of Attestatie van het af kondigen van hare Geboden sullen hebben verkreegen, ter Secretarije deser Stede te verthoonen behoorlijck blijck, dat sy wettelijck ghetrouwt zijn, daer van ter Secretarije behoorlijck ende exacte aenteyckeninge sal werden gehouden, alles op peyne van versuymende 't gene voorsz. is, binnen veerthien daghen te doen, van te verbeuren eene boeten van drie guldens, te verdeelen den eersten Clercq ter Secretarije ende den Armen, yeder de helfte, voor welcke boeten, de gebreeckige door een Bode met de Roede voor Gecommitterde Vredemaeckers ontboden, ende schuldigh bevonden werden, of niet comparerende op het tweede deffault, sullen werden gecondemneert, ende vervolgens paratelijcken geexecuteert.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net