Keur tegen het lossen van turf etc. 1756
(Drechterland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Het gedrukte origineel bevindt zich in het waterschapsarchief Westfriesland,
aanwezig bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in Hoorn.

 

 


K E U R E 
Tegens 't Turf lossen over den Dyk, &c.
't Bederven van de Rietschooten,
en
't Ryden op de Halsingen
in
DRECHTERLAND

 

Dyk-Graav, Heemraden en Waarschappen van Dregterland, over lange al gemerkt hebbende / 
dat veele Schippers hun niet ontsien / 
hare Vaartuigen te leggen /
tegen aan den Dregterlandschen Dyk, daar sulkx niet en is gepermitteert / 
om Turf als andere waaren te ontlossen over den Dyk /
en ook wel om te laden /
waar door den Dyk seer beschadigt werd /
als wel bisonder aan de Noorderdyk op de Molensluis /
en aan de Zuiderdyk by Schellinchout /
daar de Wierdyk t'eenemale vertreden /
en aan de krebbing toe afgeloopen is /
en nog dagelyks gedaan werdende tot groot nadeel van 't gemeen.
So is 't, dat opgem: Heeren hebben gekeurt engeordonneert /
gelyk haar Ed: keuren en ordonneeren mits desen /
dat niemant op ongepermitteerde plaatsen aan den voorn: Dyk /
hare vaartuigen sullen mogen leggen /
om daar over Turf /
of andere Waaren te ontlossen /
of om te laden /
ten zy de Schipper daar toe /
van den Heer Dykgraav in der tyd /
speciale Acte van consent heeft bekomen /
op poene van 25 gulden t elkenmale te verbeuren als sulkx geschiet /
te appliceeren de eene helft voor den Heer Dykgraav / 
en de andere helft voor den Aanbrenger /
waarom een iegelyk by desen wert gequalificeert /
de bekeuringe te mogen doen

Item wert gekeurt en geordonneert mits desen /
dat wie de Rietschooten aan voorn: Dyk /
tot bewaringe van den Onderdyk aldaar staande  /
en ten dien einde geplant wert /
sal komen te ruineren /
ofte bederven /
't zy met Schuiten als andersints /
soo als geschiet by voorn: Molensluis /
of met de schuit by de Rietschoot invaart /
sal t'elken reise verbeuren 15 gulden /
de boete te appliceeren als voren /
en van gelyke sal de bekeuringe /
by een ieder mogen geschieden.

Item wert nog by vernieuwinge gekeurt en geordonneert /
dat alwie op de Halsingen /
dat is binnen de halve Roed van de Wier afgerekent /
sal komen te ryden met Rytuigen of met een Paart alleen /
soo als dikwils /
en wel bisonder in den winter saisoene /
gepleegt wert /
tot groot nadeel van de Wierden /
sal t'elken reise verbeuren /
de boete van 10 gulden /
waar van ook een ieder de bekeuringe sal mogen doen /
en de boete te appliceeren als voren.

Aldus gedaan op den Raaduise des Stads Enchuisen den 17. May 1756,
In kennisse van my, als Secretaris van Dregterlandt
J. Pool

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net