Keur tegen het baggeren
(Schermeer)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Het gedrukte origineel bevindt zich in het waterschapsarchief De Schermeer,
aanwezig in het Regionaal Archief Alkmaar.

 

 


K E U R E 
Tegens het Baggeren in de Ringslooten en de Uytwateringen, van de
SCHERMEER
Mitsgaders in de binnen Wateren van deselve Polder

 

Dykgraaf en Heemraden van de Schermeer in ervaringe synde gekomen
dat sommige persoonen zig niet ontzien
omme sonder eenig consent off qualificatie te baggeren in den Schermeers ringslooten en de uytwateringen
tot merkelyk nadeel der dyken en andere werken
hebben op renovatie en ampliatie der voorgaande keure
tegens het baggeren in des Schermeers wateren geŽmaneert
op nieuws gekeurt en geordonneert
gelyk Haar Ed: Agtbns keuren en ordonneeren mits deesen
dat niemand
wie hy zy
hem zal vervorderen
buyten consent van dykgraaff en heemraden, eenige slyk off modder uyt de ringslooten
uytwateringen ofte binnen wateren van de Schermeer te baggeren
en tot zyn eygen profyt als anderzints te employeeren ofte te gebruyken
op de boeten van vyff en twintig gulden
en daar en boven verbeurte van schuyt en gereedschap
voor de eerste reyse; ende vyftig gulden beneffend schuyt en gereedschap als voore
met arbitraale correctie
voor de tweede reyse: welke boetens zullen werden geappliceert een derde voor den heer dykgraaff, een derde voor den bekeurder
en een derde voor de gemeene armen in de Schermeer; werdende een ygelyk tot de voorschreeve bekeuringe gequalificeert

 

Aldus gekeurt en gearresteert
by den heeren dykgraaff en heemraaden van de Schermeer
op den 16. July 1763

In kennisse van my secretaris
H: van Vladeracken

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net